Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Związki zawodowe chcą gwarancji na czas dekarbonizacji
5 grudnia br. Solidarność wystąpiła do ArcelorMittal Poland S.A. o zawarcie porozumienia społecznego zawierającego gwarancje stabilności zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników w okresie dekarbonizacji procesu produkcji. Pod pismem podpisał się również Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza.

Solidarność mając na uwadze planowaną w AMP zmianę procesu produkcji stali pod kątem jego dekarbonizacji oraz planowanym o dużej wartości dofinansowaniem tej inwestycji z programów rządowych wypracowała projekt porozumienia społecznego zawierającego gwarancje utrzymania miejsc pracy, zapewnienia stabilności zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników ArcelorMittal Poland S.A. w okresie przeprowadzanej transformacji.

Zapowiadane przez rząd ogromne wsparcie przedsiębiorstwa ze środków pomocy publicznej zdaniem Solidarności bezsprzecznie musi zostać powiązane ze stabilnością w obszarze socjalnym spółki.

W przekazanym projekcie porozumienia społecznego strona związkowa podkreśliła, iż w okresie transformacji produkcji priorytetowym działaniem będzie zapewnienie pracownikom, których stanowiska pracy mogą ulec likwidacji maksymalnej liczby miejsc pracy w AMP/w spółkach z Grupy AM (alokacji). Wskazana przy tym została procedura powiadamiania pracownika o ewentualnej likwidacji miejsca pracy, proponowania nowego stanowiska, ewentualnych szkoleń i przekwalifikowania na koszt pracodawcy.

Dokument zawiera gwarancje dla przenoszonych do innej pracy pracowników w zakresie wysokości płacy zasadniczej (taka sama jak dotychczas lub wyższa), utrzymanie takiego samego rodzaju umowy o pracę (na czas określony/na czas nieokreślony), zaliczenie dotychczasowego stażu pracy do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Projekt porozumienia reguluje kwestie odpraw dla pracowników, którzy nabędą uprawnienia emerytalne i wyrażą zgodę na rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (odprawy wynikająca z Ustawy, dodatkowa odprawa w wysokości 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, odprawa/rekompensata przewidzianych w ZUZP, w tym odprawa emerytalno-rentowa).

Pracownik, który nabędzie uprawnienia emerytalne w okresie do 48 miesięcy i który wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron, z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uprawniony byłby do odprawy wynikającej z Ustawy; dodatkowej odprawy, w przypadku nabycia uprawnień emerytalnych w okresie do 48 miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę w kwocie stanowiącej iloczyn miesięcznego wynagrodzenia pracownika obliczanego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy oraz liczby miesięcy przypadających od dnia rozwiązania umowy o pracę do dnia uzyskania uprawnień emerytalnych oraz odpraw/rekompensat przewidzianych w ZUZP, w tym emerytalno-rentowej, a także w przypadku pracownika nabywającego uprawnienia do nagrody jubileuszowej w okresie pomiędzy rozwiązaniem umowy o pracę, a dniem nabycia uprawnień emerytalnych oraz w okresie 12 miesięcy od dnia nabycia uprawnień emerytalnych przysługiwałaby rekompensata za nią.

Zabezpieczenia (odprawa ustawowa, odprawy wynikające z ZUZP i Porozumienia Okołoukładowego, dodatkowa odprawa oraz ewentualna renta wyrównawcza) dotyczą także pracowników posiadających uprawnienia do stałej renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym z powodu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy. W przypadku nabywania uprawnienia do nagrody jubileuszowej przez takiego pracownika w okresie 12 m-cy - nagroda jubileuszowa również byłaby wypłacana.

W przypadku pracowników nieposiadających uprawnień do stałej renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym z powodu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy, rozwiązanie umowy o pracę mogłoby nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego.

Przekazany projekt umowy zakłada również możliwość rozwiązania umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy lub pracownika na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika za odpowiednią odprawą, której wysokość uzależniona będzie od stażu pracy - zatrudnienia w AMP i jej poprzednikach prawnych, w spółkach włączonych w struktury AMP oraz w hutach, które weszły w skład Polskich Hut Stali S.A., a także spółkach zależnych od AMP.

Największe organizacje związkowe funkcjonujące w AMP, które pod wystąpieniem się podpisały oczekują przystąpienia pracodawcy do rozmów w zakresie gwarancji społecznych, jakie powinny zostać zawarte. Zdaniem Solidarności - jeżeli spółka otrzyma dofinansowanie ze środków publicznych - powinna również ze swojej strony podjąć pewne zobowiązania w stosunku do własnych pracowników.


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -