Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Zarząd gwarantuje ponowne uruchomienie pieca
Zawarto porozumienie na czas wyłączenia Wielkiego Pieca nr 3
27 września 2022 r. w ArcelorMittal Poland S.A. uzgodnione zostało Porozumienie ws. zasad postępowania w stosunku do pracowników komórek organizacyjnych Spółki, w których zaistnieje ryzyko ograniczenia produkcji lub nastąpi ograniczenie produkcji. Najważniejsze aspekty, które dokument zawiera dotyczą gwarancji ponownego uruchomienia Wielkiego Pieca nr 3 oraz gwarancji zatrudnienia oraz postępowania w stosunku do pracowników w okresie czasowego wyłączenia pieca.

W uzgodnionym porozumieniu pracodawca potwierdza, że będzie dążył do utrzymania zdolności produkcyjnych części surowcowej spółki w Dąbrowie Górniczej, w tym do utrzymania pracy dwóch Wielkich Pieców przy uwzględnieniu planów AMP w zakresie dekarbonizacji.

Pracodawca zobowiązał się do podjęcia niezbędnych oraz ekonomicznie uzasadnionych działań celem jak najszybszego ponownego uruchomienia Wielkiego Pieca nr 3 oraz utrzymania stanu zatrudnienia niezbędnego do wznowienia jego działania oraz zapewnia, że ponowne uruchomienie Wielkiego Pieca nr 3 nastąpi nie później niż w chwili rozpoczęcia zatrzymywania Wielkiego Pieca nr 2 w roku 2023 do planowanego remontu.

W zawartym porozumieniu pracodawca zapewnił, że okresowe wstrzymanie pracy Wielkiego Pieca nr 3 nie nie będzie stanowiło podstawy do dokonywania wypowiedzeń (w tym wypowiedzeń zmieniających wysokość otrzymywanego wynagrodzenia) umów o pracę pracowników spółki.

Ponadto w AMP kontynuowane będą rekrutacje.

Zarówno organizacje związkowe, jak i pracodawca zobowiązali się do podejmowania niezbędnych i uzasadnionych działań wspierających zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy, aby umożliwić AMP utrzymanie zdolności produkcyjnych części surowcowej w Dąbrowie Górniczej.

Strony porozumienia uzgodniły, iż w związku ze zmienną sytuacją produkcyjną AMP jak również w związku z podjętą decyzją o okresowym wstrzymaniu pracy WP3 w stosunku do wszystkich pracowników komórek organizacyjnych, w których zaistnieje ryzyko ograniczenia produkcji lub nastąpi ograniczenie produkcji w pierwszej kolejności nastąpi maksymalizacja wykorzystania:

- szkoleń, w tym szkoleń obligatoryjnych;

- dni wolnych oznaczonych w harmonogramach pracy jako w6 oraz wn i wś, których celem jest obniżenie ilości zaplanowanych dni pracy do wymiaru zgodnego z normą okresu rozliczeniowego;

- urlopów zaległych i nierozplanowanych urlopów bieżących.

W przypadku wystąpienia takiej możliwości, pracownicy mogą być zatrudniani na innym, niż dotychczas zajmowane, stanowisku pracy (z uwzględnieniem możliwości przekwalifikowania na koszt AMP) w ramach danego Zakładu/Działu/Biura lub Oddziału Spółki, którego lokalizacja stanowi dla pracownika stałe miejsce świadczenia pracy, a po wyczerpaniu takiej możliwości - w innych jednostkach organizacyjnych AMP, w tym w niestałych miejscach świadczenia pracy - każdorazowo z zachowaniem odpowiednich postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

W przypadku wyczerpania powyżej przedstawionych możliwości lub w razie niemożności ich zastosowania pracownik może zostać decyzją pracodawcy skierowany na "postojowe", tj. zostać zwolniony z obowiązku świadczenia pracy i przebywania w tym czasie w zakładzie pracy. Informację o udzieleniu lub zakończeniu "postojowego" i obowiązku powrotu do pracy pracownik ma otrzymać z co najmniej 2 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem od bezpośredniego przełożonego.

W przypadku udzielenia pracownikowi "postojowego" jednorazowo na okres powyżej kolejnych 40 dni roboczych informację o obowiązku powrotu do pracy, pracownik otrzyma z co najmniej 5 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem.

W okresie przebywania na "postojowym" pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości płacy zasadniczej.

W okresie wstrzymania pracy WP3 pracownicy zatrudnieni na stanowisku mistrza oraz pełniący funkcję brygadzisty, którym w tym okresie powierzona zostanie do wykonywania inna praca, uprawnieni będą (za wyjątkiem awansu na wyższe stanowisko) do otrzymywania dodatku mistrzowskiego/brygadzistowskiego w średniej wysokości z trzech miesięcy poprzedzających powierzenie innej pracy.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy i przebywania w tym czasie w danym Zakładzie/Dziale/Biurze nie może w tym samym okresie czasu dotyczyć wszystkich członków jednej rodziny, za wyjątkiem sytuacji wyrażenia przez nich zgody na powyższe działanie.

Pracownicy wytypowani przez pracodawcę do utrzymywania we właściwym stanie instalacji technologicznych będą - w miarę możliwości oraz posiadanych kompetencji zawodowych - podlegali okresowej rotacji, celem zapewnienia możliwości świadczenia pracy jak największej liczbie pracowników.

W celu zachęcenia pracowników do skorzystania z posiadanych uprawnień emerytalnych pracodawca zapewnia, że

- dla osób, które rozwiążą umowę o pracę w związku z odejściem na emeryturę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od osiągnięcia wieku emerytalnego lub obniżonego wieku emerytalnego (emerytury pomostowe)

- dla pracowników, którzy w dacie wejścia w życie niniejszego porozumienia (3 października br) posiadają uprawnienia emerytalne (uwzględniając obniżony wiek emerytalny i emerytury pomostowe) i którzy rozwiążą umowę o pracę w związku z odejściem na emeryturę w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty wejścia w życie porozumienia,

podstawę wymiaru odprawy emerytalnej będzie stanowiło średnie wynagrodzenia Pracownika za ostatnie 3 miesiące zatrudnienia, obliczone jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, bez pomniejszania wynagrodzenia za okres przebywania pracownika na "postojowym".

Ponadto w porozumieniu zapisano, iż pracodawca będzie cyklicznie - co najmniej raz na dwa tygodnie - przedstawiać stronie związkowej - sygnatariuszom porozumienia, informacje dotyczące jego realizacji.

Strony wyraziły również wolę przedłużenia na 2023 r. "Porozumienia w zakresie łagodzenia skutków społecznych wynikających z realizacji procesów restrukturyzacyjnych w ArcelorMittal Poland S.A.". Zawarcie i stosowanie porozumienia nie wpływa na treść i zasady realizacji "Porozumienia w zakresie łagodzenia skutków społecznych wynikających z realizacji procesów restrukturyzacyjnych w ArcelorMittal Poland S.A."

Porozumienie ws. zasad postępowania w stosunku do pracowników komórek organizacyjnych spółki, w których zaistnieje ryzyko ograniczenia produkcji lub nastąpi ograniczenie produkcji wchodzi w życie z dniem 3 października br. i obowiązuje do czasu pełnego uruchomienia pracy WP3.

Przed rozpoczęciem zatrzymywania WP2 w roku 2023 strony zobowiązały się do uregulowania kwestii społecznych jakie będą stosowane w okresie postoju WP2.

Przewidziana została również możliwość zgodnego przedłużenia obowiązywania niniejszego Porozumienia.

Pracodawca podczas spotkania z organizacjami związkowymi podkreślił, iż uzgodnione porozumienie jest wyjątkowym, gdyż w żadnym innym zakładzie europejskim z grupy ArcelorMittal takiego dokumentu zawierającego gwarancje czy to ponownego uruchomienia zatrzymywanych instalacji czy też gwarancji dla pracowników - nie ma. Owszem są zapisy regulujące np. postojowe, ale nie są one tak szerokie, jak w przypadku AMP.


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -