Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


W AMP jest bonus za szczepienia
W odpowiedzi na wystąpienie strony społecznej pracodawca podjął decyzję o wypłacie bonusu zaszczepionych pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Informację o bonusie w łącznej wysokości 2.000 zł wraz z życzeniami świątecznymi przekazał Prezes Zarządu podczas spotkania we wtorek, 21 grudnia br.

Zaszczepionym pracownikom AMP zostanie wypłacony bonus, którego szczegóły wypłaty zostały określone w porozumieniu przedstawicieli AMP z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi spółki w zakresie wprowadzenia Programu bonusowego dla pracowników z tytułu promowania przez pracodawcę działań zmierzających do podniesienia poziomu i bezpieczeństwa higieny pracy.

Strony mając na uwadze obowiązki pracodawcy w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki oraz stosowanie i promowanie przez pracodawcę środków zapobiegających zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 w miejscu pracy, w związku ze szczepieniem się przeciwko COVID-19 przez pracowników na zasadzie dobrowolności (zarówno w powszechnych punktach szczepień, jak i w trakcie programu szczepień przeciw COVID-19 w zakładzie pracy), dokonały uzgodnienia o wprowadzeniu Programu bonusowego polegającego na wypłacie pracownikom bonusu za działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

WYSOKOŚĆ BONUSU
Bonus w łącznej wysokości 2.000 zł brutto będzie wypłacany będzie w dwóch częściach:

- I część w wysokości 1.000 zł - uprawnieni do niej są pracownicy AMP, którzy nie później niż do dnia 28 lutego 2022 r. złożą stosowne oświadczenie, o przystąpieniu do Programu bonusowego dla osób zaszczepionych potwierdzające przyjęcie drugiej dawki szczepionki dwudawkowej lub jednej dawki szczepionki jednodawkowej (np. Johnson & Johnson), a także pracownicy, którzy spełnią pozostałe warunki - opisane dalej;
- II część w wysokości 1.000 zł - uprawnieni są do niej pracownicy AMP, którzy nie później niż do 30 września 2022 r. złożą oświadczenie, według wzoru pracodawcy o przystąpieniu do drugiej części Programu bonusowego dla osób, które przyjęły dawkę przypominającą, a także którzy spełnią pozostałe warunki.

WARUNKI KONIECZNE DO UZYSKANIA BONUSU
Celem nabycia uprawnień do otrzymania danej części Bonusu pracownik winien spełnić następujące warunki:

- powinien dostarczyć - jedynie w celu weryfikacji uprawnienia do udziału w Programie - do zespołu obsługi kadrowo płacowej BCOE potwierdzenie statusu osoby zaszczepionej/przyjęcia przypominającej dawki szczepionki przeciwko Covid-19 w postaci: wydruku Certyfikatu otrzymanego w punkcie szczepień lub wydruku Certyfikatu pobranego z Internetowego Konta Pacjenta (pacjent.gov.pl) lub elektronicznej tj. za pomocą aplikacji mObywatel lub Internetowego Konta Pacjenta albo pdf pobranego dokumentu Certyfikatu,
- pracownik powinien złożyć oświadczenie, wg wzoru pracodawcy, o poddaniu się szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 oraz o przedłożeniu pracodawcy dowodu potwierdzającego uprawnienie do udziału w Programie bonusowym,
- pracownik musi pozostawać w zatrudnieniu w pierwszym dniu miesiąca, w którym dokonywana jest wypłata danej części Bonusu.

TERMIN WYPŁATY BONUSU
Dla pracowników, którzy spełnią warunki uprawniające do otrzymania Bonusu zostanie on wypłacony w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Pierwsza część Bonusu będzie wypłacana wraz z wynagrodzeniami za grudzień 2021 r. do luty 2022 r., a druga część wraz z wynagrodzeniami za grudzień 2021 r. do wrzesień 2022 r.- w zależności od terminu spełnienia warunków przez pracownika.

DODATKOWE INFORMACJE
Pamiętać należy, że Bonus nie jest świadczeniem związanym z pracą. Wprowadzenie Programu bonusowego ma służyć celom ogólnospołecznym, w szczególności: promowaniu postawy pracowników już zaszczepionych jak również zachęceniu pracowników do szczepień przeciwko Covid-19, co ma pozytywnie wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w zakładzie pracy oraz ochronie zdrowia i życia zarówno pracowników jak i ich najbliższych.
Informacja o statusie zaszczepienia pracownika może służyć tylko do celów wypłaty Bonusu.

Osoby weryfikujące prawidłowość danych o statusie zaszczepienia dla celów wypłaty Bonusu będą posiadały pisemne odrębne upoważnienia do przetwarzania danych szczególnej kategorii, to jest danych o statusie zaszczepienia, nadane przez pracodawcę. Liczba osób upoważnionych będzie ograniczona jedynie do wyznaczonych przez pracodawcę pracowników obsługi kadrowo-płacowej AMP oraz BCOE.

Oświadczenia pracowników i pozostałe dokumenty będą przechowywane zgodnie z zasadami integralności, poufności oraz innymi zasadami ochrony danych osobowych.

Bonus podlega obciążeniu zaliczką na podatek dochodowy i składkom na ubezpieczenie społeczne - zgodnie z właściwymi przepisami.
Przez pozostawanie w zatrudnieniu należy rozumieć pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie, zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego. Do okresu zatrudnienia uwzględnia się również okres przebywania pracownika na tzw. opiece nad chorym dzieckiem lub nad członkiem rodziny.

Podobny Bonus zostanie wypłacony również w spółkach zależnych AMP.


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -