Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Jest porozumienie płacowe na 2021 r. dla pracowników AMP
W sumie średnio 200 zł/pracownika przeznaczy pracodawca na podwyżkę płac w ArcelorMittal Poland S.A. w 2021 r. Dodatkowo uzgodniono 1.000 zł gwarantowanej nagrody, 500 zł nagrody wdrożeniowej Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, 400 zł nagrody uzależnionej od wyniku EBITDA wraz z możliwością wzrostu tych wszystkich nagród do 20% w przypadku osiągnięcia wyższego niż zakładany wyniku EBITDA.

Już z wynagrodzeniem za kwiecień pracownicy AMP mają otrzymać 500 zł jak i I ratę nagrody za wkład pracy w 2020 r., nagrodę uzupełniającą wynikającą z podwyżki płacy zasadniczej liczonej od stycznia do kwietnia z uwzględnieniem 7% premii w wysokości 556,40 zł. Powyższe kwoty wynikają z uzgodnionego porozumienia płacowego, którego pełne zapisy przedstawiamy.

Zawarte porozumienie płacowe jest ściśle powiązane z wprowadzeniem nowego ZUZP.

Zgodnie z zapisami dokumentu z dniem wejścia w życie nowego ZUZP przeznacza się:

- kwotę 130 zł/pracownika - na wzrost płac zasadniczych dla wszystkich pracowników objętych ZUZP,

- kwotę średnio 70 zł/pracownika na wzrost indywidualnych płac zasadniczych dla pracowników objętych ZUZP, z podziałem: 35 zł/pracownika wg decyzji Dyrektora Generalnego i 35 zł/pracownika z przeznaczeniem na indywidualny wzrost płac zasadniczych pracowników w ramach harmonizacji zasad wynagradzania - z proporcjonalnym podziałem do ilości pracowników zatrudnionych w Zakładach/Biurach oraz na pracowników na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych, bez możliwości przemieszczania tych środków pomiędzy ww. grupami. W ramach ww. środków decyzje o indywidualnych zmianach płacowych podejmują Dyrektorzy Zakładów/Biur w porozumieniu z Dyrektorem ds. zatrudnienia i relacji pracowniczych.

Uwzględniając termin wprowadzenia zmian płacowych strony uzgodniły, że:

- z wynagrodzeniem za kwiecień 2021 r. zostanie zaliczkowo wypłacona 1 część "nagrody uzupełniającej" w wysokości stanowiącej iloczyn pełnych miesięcy pozostawania pracownika w zatrudnieniu w okresie od 01.01.2021r. do 30.04.2021r. oraz miesięcznej kwoty podwyżki brutto indywidualnego pracownika (tj. z uwzględnieniem premii 7% płacy zasadniczej), wynikającej ze wzrostu płacy zasadniczej o 130 zł (ok. 556,40 zł);

- wraz z wynagrodzeniem za miesiąc, w którym wejdzie w życie nowy ZUZP zostanie wypłacona 2 część "nagrody uzupełniającej" w wysokości stanowiącej iloczyn pełnych miesięcy pozostawania pracownika w zatrudnieniu liczonych od 01.05.2021r. do dnia wejścia w życie nowego ZUZP oraz miesięcznej kwoty podwyżki brutto indywidualnego pracownika (tj. z uwzględnieniem premii 7% płacy zasadniczej), wynikającej ze wzrostu płacy zasadniczej o 130 zł.

Do otrzymania nagrody uzupełniającej uprawnieni są pracownicy objęci ZUZP, którzy w pierwszym dniu miesiąca wypłaty danej części nagrody będą pozostawali w zatrudnieniu. Nagroda wyrównawcza nie będzie uwzględniana w: podstawie obliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków, podstawie średniej urlopowej i podstawie ekwiwalentu za urlop.

W związku ze zmianami płac zasadniczych, nastąpi dodatkowy wzrost średniego wynagrodzenia wynikający ze wzrostu funduszu premiowego i dodatkowego funduszu motywacyjnego, wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych oraz PPE w łącznej wysokości 35,11 zł średnio w miesiącu na pracownika, a w związku z wejściem w życie nowego ZUZP nastąpi dodatkowy wzrost średniego wynagrodzenia wynikający m.in. z włączenia Karty Hutnika do płacy zasadniczej w wysokości 26,33 zł średnio/pracownika.

Strony uzgodniły, że w 2021 r. uprawnionym pracownikom AMP wypłacona zostanie roczna nagroda za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie spółki w roku 2020 w wysokości 1.000zł/pracownika. Nagroda zostanie wypłacona w 3 częściach:

- z wynagrodzeniem za kwiecień 2021 r. w wysokości 500 zł/pracownika;

- z wynagrodzeniem za wrzesień 2021 r. w wysokości 250 zł/pracownika;

- z wynagrodzeniem za listopad 2021 r. w wysokości 250 zł/pracownika.

Wraz z wynagrodzeniem za pierwszy miesiąc wejścia w życie nowego ZUZP uprawnionym pracownikom wypłacona zostanie nagroda dodatkowa w wysokości 500 zł/pracownika.

Ponadto w roku 2021 uprawnionym pracownikom wypłacona zostanie nagroda za wynik EBITDA, która będzie ustalona i wypłacona wg następujących zasad w 3 częściach:

- w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku EBITDA za okres od 01.01.2021 r. do ostatniego miesiąca poprzedzającego wejście w życie nowego ZUZP włącznie - wraz z wynagrodzeniem za pierwszy miesiąc wejścia w życie nowego ZUZP wypłacona zostanie 1 część nagrody w wysokości 200 zł/pracownika,

- w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku wynik EBITDA za 8 pierwszych miesięcy roku 2021 - wraz z wynagrodzeniem za wrzesień 2021 r., wypłacona zostanie 2 część nagrody w wysokości 100 zł/pracownika,

- w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku EBITDA za 10 pierwszych miesięcy roku 2021 - wraz z wynagrodzeniem za listopad 2021 r., wypłacona zostanie 3 część nagrody w wysokości 100 zł/pracownika.

W przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBITDA za okresy wyżej wskazane nastąpi zwiększenie kwot nagród za EBITDA o procentową wielkość przekroczenia dodatniego, nie więcej jednak niż o 20%, przy czym kwoty zwiększenia są obliczane od następujących kwot bazowych:

- 1.200 zł dla zwiększenia 1 części nagrody - t.j. maksymalnie o 240 zł;

- 350 zł dla zwiększenia 2 części nagrody - t.j. maksymalnie o 70 zł;

- 350 zł dla zwiększenia 3 części nagrody - t.j. maksymalnie o 70 zł.

W przypadku niewykonania zakładanego wyniku EBIDTA za powyższe okres/y, przy jednoczesnym osiągnięciu zakładanego wyniku EBIDTA za 10 pierwszych miesięcy 2021 r., nie wypłacone kwota/ty, powiększają 3 część nagrody

Uprawnionymi do nagrody za wkład pracy w pełnych kwotach, są pracownicy objęci ZUZP dla pracowników AMP, którzy przepracowali cały 2020 r. oraz którzy w pierwszym dniu miesiąca dokonywania wypłat poszczególnych części nagrody - będą pozostawali w zatrudnieniu. W przypadku pracowników, którzy nie przepracowali pełnych 12 miesięcy 2020 r. każda część nagrody zostaje pomniejszona o 1/12 za każdy nie przepracowany pełny miesiąc 2020 r. Do okresu przepracowanego zalicza się również: świadczenie pracy na rzecz AMP w spółkach Interims lub zatrudnienie w Spółkach Zależnych jeśli przypadało bezpośrednio przed zatrudnieniem w Spółce, a także okres przerwy w zatrudnieniu przed okresem zatrudnienia w AMP S.A. nie przekraczający 7 dni.

Uprawnionymi do nagrody dodatkowej są pracownicy AMP objęci ZUZP, którzy w pierwszym dniu miesiąca dokonywania wypłaty tej nagrody będą pozostawali w zatrudnieniu.

Uprawnionymi do nagrody EBITDA w pełnych kwotach są pracownicy ZUZP AMP, którzy przepracowali cały odpowiedni dla danej części nagrody okres oraz którzy w pierwszym dniu miesiąca dokonywania wypłaty odpowiedniej części nagrody będą pozostawali w zatrudnieniu, z przyjęciem zasady, że odpowiednia część nagrody jest pomniejszana proporcjonalnie o każdy nieprzepracowany pełny miesiąc danego okresu w związku z zatrudnieniem w innym terminie niż w pierwszym dniu pierwszego miesiąca danego okresu. Do okresu przepracowanego zalicza się również świadczenie pracy na rzecz AMP w spółkach Interims lub zatrudnienie w Spółkach Zależnych jeśli przypadało bezpośrednio przed zatrudnieniem w Spółce oraz okres przerwy w zatrudnieniu przed okresem zatrudnienia w AMP S.A. nie przekraczający 7 dni.

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość nagród ustala się w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

W związku z pandemią COVID-19 i jej negatywnym wpływem na sytuację zdrowotną pracowników ustalono, że nagrody nie będą pomniejszane z tytułu przebywania pracowników na zwolnieniu chorobowym lub opieką nad chorym członkiem rodziny lub chorym lub zdrowym dzieckiem.

Przez przepracowanie lub pozostawanie w zatrudnieniu należy rozumieć pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie, zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego. Do okresu zatrudnienia uwzględnia się również okres przebywania pracownika na tzw. opiece nad chorym dzieckiem lub nad członkiem rodziny.


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -