Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Z Nowym Rokiem nowa wysokość świadczeń dla Członków Solidarności!
Międzyzakładowa Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza podjęła decyzję o podwyższeniu z dniem 1 stycznia 2023 r. wysokości świadczeń statutowych dla Członków Związku, a także progów dochodowych uprawniających do zapomogi przyznawanej przez Komisję Zapomóg. Stosowna uchwała podjęta została 21 grudnia 2022 r.

W związku z decyzją MK od 1 stycznia 2023 r. w dąbrowskiej Solidarności obowiązują nowe wysokości poszczególnych świadczeń statutowych. Członkowi MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza przysługują następujące świadczenia:

- zapomoga z tytułu długotrwałej choroby (od 21 dnia choroby, potwierdzonej przez Wydział/Zakład na podstawie zwolnienia lekarskiego lub decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego) w wysokości 200,00 zł. Zapomoga przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym. W przypadku choroby występującej na przełomie dwóch lat świadczenie przysługuje za rok, w którym choroba trwała dłużej, a gdy choroba trwała równie długo w obu latach - świadczenie przysługuje za rok poprzedni, a jeżeli świadczenie było wypłacone w roku poprzednim - za rok następny, jeżeli choroba trwała min. 21 dni w roku następnym. Wymagany staż związkowy - co najmniej 6 miesięcy;

- zasiłek z tytułu urodzenia lub adopcji dziecka w wysokości:
* 350,00 zł przy stażu związkowym wynoszącym od 6 miesięcy do 1 roku;
* 1.100,00 zł przy stażu związkowym wnoszącym więcej niż 1 rok;

- zapomoga z tytułu zgonu członka rodziny (współmałżonka, rodziców i teściów, dziecka na utrzymaniu, osoby na wyłącznym utrzymaniu) w wysokości 300,00 zł. Wymagany staż związkowy - co najmniej 6 miesięcy;

- zasiłek z tytułu zgonu Członka Związku w wysokości 850,00 zł. Zasiłek wypłacany jest małżonkowi pracownika lub innej osobie organizującej pogrzeb pracownika po przedstawieniu dokumentów poświadczających wypłacenie przez ZUS zasiłku pogrzebowego;

- zapomoga losowa dla członków, z którymi rozwiązano umowę o pracę na podstawie Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późniejszymi zmianami), posiadającymi w dniu rozwiązania umowy o pracę uprawnienia stażowo - wiekowe do świadczenia przedemerytalnego, według kryteriów określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252 z późniejszymi zmianami) w wysokości 400,00 zł. Wymagany staż związkowy - co najmniej 1 rok;

- zapomoga losowa dla odchodzących na emeryturę lub rentę - w wysokości 400,00 zł. Wymagany staż związkowy - co najmniej 1 rok;

- zapomoga przyznawana przez Komisję Zapomóg według regulaminu do kwoty 1.000,00 zł. Wymagany staż związkowy - co najmniej 1 rok.

Pamiętać przy tym należy, iż po uzyskaniu przez Członka Związku prawa do renty lub emerytury, któremu wcześniej wypłacono zapomogę losową dla odchodzących na świadczenie przedemerytalne - zapomoga dla odchodzących na rentę lub emeryturę nie przysługuje. Zapis ten stosuje się również wobec Członków Związku, którzy uzyskali prawo do emerytury, a którym wcześniej wypłacono zapomogę losową dla odchodzących na rentę.

Bezrobotnym Członkom Komisji Emerytów i Rencistów przysługują wyłącznie zasiłki statutowe wymienione w Rozdział II § 5, ust. 1, pkt 1-4 Uchwały nr 5 XIX KZD, w wysokości określonej w Uchwale nr 8/2013 Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" ws. minimalnej wysokości zasiłków statutowych, czyli:

* 100,00 zł z tytułu urodzin dziecka;
* 150,00 zł z tytułu zgonu Członka Związku;
* 50,00 zł z tytułu zgonu członka rodziny.

W przypadku świadczeń z tytułu zgonu i urodzenia obowiązuje przedłożenie do wglądu przez uprawnionego w terminie 6 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia dokumentów (akt urodzenia, akt zgonu, dokument określający stopień pokrewieństwa).

W przypadku świadczeń z tytułu odejść na emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne obowiązuje przedłożenie do wglądu dokumentów przyznających prawo do emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego itd. Wymóg określony ten nie dotyczy osób odchodzących na świadczenia przedemerytalne, świadczenia osłonowe związane z nabyciem uprawnień emerytalnych. W tej sytuacji obowiązuje przedłożenie do wglądu świadectwa pracy.

Wysokość wypłacanych zasiłków ustalana jest na dzień zaistnienia zdarzenia uprawniającego do zasiłku.

Uprawnienia do zasiłków ustala się na podstawie przedłożonych przez uprawnionego w terminie 6 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia dokumentów

Członkowie MK podjęli również decyzję o podwyższeniu maksymalnej wysokości zapomogi oraz progów dochodowych uprawniających Członków Solidarności do zapomogi przyznawanej przez Komisję Zapomóg.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym - Członek MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza może ubiegać się o przyznanie przez Komisję Zapomóg zapomogi raz w roku z następujących tytułów:

* długotrwała choroba udokumentowana przy dochodzie na członka rodziny nie przekraczającym 2.000 zł.;
* indywidualne zdarzenie losowe;
* z tytułu niedostatku przy dochodzie na członka rodziny nie przekraczającym 1.700 zł.

Komisja Zapomóg ma prawo przyznać zapomogę losową Członkowi Związku drugi raz w roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak: klęska żywiołowa (pożar domu lub mieszkania, powódź), bardzo ciężka lub nieuleczalna choroba zagrażająca bezpośrednio życiu Członka Związku lub członkom Jego najbliższej rodziny, wypadek w pracy powodujący długotrwały lub trwały uszczerbek na zdrowiu i orzeczenie całkowitej niezdolności do pracy.

Wszystkie dochody muszą być potwierdzone przez odpowiednie komórki w danym zakładzie pracy - średniomiesięczne brutto z ostatnich 3 miesięcy pomniejszone o: składki na ubezpieczenie społeczne, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, nagrodę jubileuszową.

Maksymalna wysokość zapomogi przyznawanej przez Komisję Zapomóg została ustalona na poziomie 1.000,00 zł, jednak o przyznaniu i określeniu konkretnej wysokości zapomóg w danym przypadku decyduje Komisja Zapomóg.


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -