Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa




ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza






W sierpniu wypłacone zostaną nagrody: EBITDA i dodatkowa




>> KALKULATOR PŁACOWY <<


Uwaga! W związku z licznymi pytaniami pracowników ArcelorMittal Poland S.A. w zakresie sposobu przeliczenia płacy zasadniczej po wejściu w życie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz Porozumienia Płacowego na 2021 r. pracodawca opracował i udostępnił dla pracowników kalkulator do samodzielnego przeliczenia stawek.

Celem samodzielnego przeliczenia płacy należy pobrać opracowany przez pracodawcę kalkulator ze Studni (zakładka HR), Sharepointa HR lub z naszej strony internetowej
www.hksolidarnosc.pl

W rubrykach zaznaczonych na czerwono pracownicy powinni uzupełnić pola zgodnie ze swoimi warunkami.

Nowa płaca zasadnicza pracownika (posiadającego uprawnienie do poniższych składników) uwzględnia włączenie do płacy zasadniczej dotychczas otrzymywanej Karty Hutnika (KH). Włączenie tej kwoty dokonane zostaje następującą metodą:

- 50% kwoty KH włączone zostaje metodą "brutto do brutta", tj. z uwzględnieniem 7% premii (suma włączonej kwoty KH oraz 7% premii stanowi zatem łącznie 50% dotychczas otrzymywanej KH),

- 50 % wartości metodą na wprost, tj. poprzez "proste" zwiększenie płacy zasadniczej o kwotę odpowiadającą 50% wartości pieniężnej Karty Hutnika. W tym więc przypadku kwota otrzymywanej przez pracownika premii jest realnie dodatkowym wzrostem wynagrodzenia.

W przypadku pracowników nieposiadających uprawnienia do Karty Hutnika, włączeniu do płacy zasadniczej podlega KH naliczona w poniższych wysokościach

- 1% - dla pracowników, których okres zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do Karty Hutnika jest niższy niż 2 lata,
- 2% - dla pracowników, których okres zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do Karty Hutnika jest wyższy niż 2 lata oraz niższy niż 3 lata,
- 3% - dla pracowników, których okres zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do Karty Hutnika jest wyższy niż 3 lata oraz niższy niż 4 lata,
- 4% - dla pracowników, których okres zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do Karty Hutnika jest wyższy niż 4 lata oraz niższy niż 5 lat,

przy czym w/w wzrostu dokonuje się z na podstawie metody określonej jak dla pracowników posiadających KH.

Nowa płaca zasadnicza pracownika uwzględnia również włączenie do płacy zasadniczej metodą brutto=brutto 34,93% dotychczas otrzymywanego zmianowego dodatku kwotowego.

Metoda włączenia brutto do brutta polega na tym, że następuje odpowiedni wzrost płacy zasadniczej pracownika, tak aby suma wzrostu płacy zasadniczej pracownika i premii 7% (obliczonej od tego wzrostu płacy zasadniczej) była równa kwocie części zmianowego dodatku kwotowego podlegającej włączeniu.

W przypadku pracowników posiadających uprawnienie do tzw. dodatku wyrównawczego w związku ze zmianą systemu pracy, włączeniu do płacy zasadniczej podlega 34,93% dotychczas otrzymywanego dodatku wyrównawczego.

Nowa płaca uwzględnia włączenie do płacy zasadniczej (metodą brutto=brutto) kwoty stanowiącej różnicę dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej obowiązującego przed wejściem w życie ZUZP oraz nowej wysokości tego dodatku określonej w kodeksie pracy i obowiązującej w Spółce, a także włączenie do płacy zasadniczej metodą brutto=brutto pozostałej część dodatku układowego tj. kwoty 80 zł.

Tak obliczona nowa wysokość płacy zasadniczej zostaje dodatkowo powiększona o kwotę 130 zł podwyżki wynagrodzenia przyznanej na podstawie Porozumienia Płacowego wszystkim pracownikom, którzy są objęci ZUZP oraz o kwotę indywidualnej zmiany płacy zasadniczej, jeżeli została ona przyznana danemu pracownikowi.

 






Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -