Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Zmiany w ZUZP, porozumienie okołoukładowe oraz porozumienie płacowe w PUW HKW Sp. z o.o.
Protokół dodatkowy nr 12, Protokół dodatkowy nr 13, Porozumienie okołoukładowe oraz Porozumienie płacowe na rok 2021 zostały zawarte w ostatnim tygodniu czerwca 2021 r. w spółce PUW HKW Sp. z o. o. Podpisane zmiany istotnie przekładają się na zasady wynagradzania pracowników spółki.

Uzgodnienia w ramach protokołów dodatkowych wprowadzają nową tabelę zaszeregowań pracowników na stanowiskach pracy będącą załącznikiem nr 1 do ZUZP.

Dalsze zmiany - zgodnie z ustaleniami stron wprowadzają w miejsce tabeli w załączniku nr 5 do ZUZP określającej wysokość godzinowej stawki ryczałtowej za pracę w systemie zmianowym jeden zmianowy dodatek kwotowy w wysokości 4,08 zł za każdą godzinę pracy w 4BOP w normatywnym (kodeksowym) czasie pracy, który corocznie z dniem 1 stycznia będzie waloryzowany. Przy waloryzacji zmianowego dodatku kwotowego za rok 2020 nie będzie brany pod uwagę wzrost płacy zasadniczej wynikający z włączenia do wynagrodzenia dodatku układowego i specjalnego dodatku miesięcznego.

Dodatek układowy w wysokości 65 zł zostanie włączony do wynagrodzenia pracowników przez podwyższenie maksymalnych płac zasadniczych o kwotę 60 zł w tabeli zaszeregowań - metodą "brutto do brutta", tj. z uwzględnieniem premii. Powyższe oznacza, że dodatek układowy przestanie być wypłacany jako odrębny składnik wynagrodzenia

Specjalny dodatek miesięczny zostanie włączony do wynagrodzenia na zasadach:

przypadku pracowników posiadających w dniu poprzedzającym wejście w życie protokołu dodatkowego uprawnienie do dodatku, otrzymywana przez pracownika wartość pieniężna specjalnego dodatku miesięcznego z dnia poprzedzającego wejście w życie protokołu dodatkowego zostaje włączona do wynagrodzenia 50% wartości metodą "brutto do brutta", tj. z uwzględnieniem premii i 50 % wartości metodą na wprost, tj. poprzez zwiększenie płacy zasadniczej bez uwzględnienia premii o kwotę odpowiadającą 50% wartości pieniężnej specjalnego dodatku miesięcznego;
w przypadku pracowników nieposiadających uprawnienia do dodatku w dniu poprzedzającym wejście w życie protokołu dodatkowego dokonuje się włączenia kwoty równej ekwiwalentowi pieniężnemu stanowiącemu iloczyn płacy zasadniczej pracownika z dnia poprzedzającego wejście w życie protokołu dodatkowego (nie większej jednak niż 5000zł) oraz: 1% - dla pracowników, których okres zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do specjalnego dodatku miesięcznego jest niższy niż 2 lata;
2% - przy okresie zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do specjalnego dodatku miesięcznego jest wyższy niż 2 lata oraz niższy niż 3 lata; 3% - gdy okres ten jest wyższy niż 3 lata oraz niższy niż 4 lata i 4% - gdy okres ten jest wyższy niż 4 lata oraz niższy niż 5 lat - przy czym wzrostu dokonuje się z na podstawie metody jak w przypadku pracowników posiadających w dniu wejścia protokołu w życie uprawnienie do dodatku.

Strony dokonały zamiany systemu uprawnień do nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych na rekompensatę pieniężną w formie wzrostu składki podstawowej na Pracowniczy Program Emerytalny począwszy od 1 lipca 2031 r. Wysokość składki na PPE zostanie ustalona do końca września br. Do 31 grudnia br. strony mają zawrzeć stosowny Aneks do Umowy Zakładowej PPE.

W okresie do 1 lipca 2031 r. pracownikom zatrudnionym w PUW HKW w dniu wejścia w życie protokołu dodatkowego i objętym ZUZP nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe i specjalna gratyfikacja pieniężna wypłacane będą, na dotychczasowych zasadach z przyjęciem zasady, iż do podstawy wymiaru nagrody i odprawy nie jest wliczany wzrost płacy zasadniczej wynikający z włączenia do wynagrodzenia dodatku układowego i specjalnego dodatku miesięcznego.

Strony uzgodniły także, że pracodawca zobowiązuje się do zwiększania w każdym roku odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 20% odpisu podstawowego, o którym mowa w Ustawie o ZFŚS, na każdego uprawnionego pracownika rozpoczynając od roku 2022.

Objęcie pracowników PUW postanowieniami Porozumienia okoloukładowego z jednoczesną zmianą warunków pracy wynikających z wejścia w życie ZUZP obejmującym zmiany wprowadzone protokołami dodatkowymi nr 12 i 13 do ZUZP nastąpi w drodze porozumień zmieniających umowy o pracę. Aktualnie Protokoły dodatkowe zostały przekazane do rejestracji w PIP.

Z dniem wejścia w życie Protokołu Dodatkowego nr 12 do ZUZP pracodawca przeznaczy:

130 zł na wzrost płac zasadniczych dla wszystkich pracowników objętych ZUZP;

średnio 70 zł zł/pracownika na wzrost indywidualnych płac zasadniczych dla pracowników objętych ZUZP, z przyjęciem ich podziału: 35 zł/pracownika z przeznaczeniem na indywidualny wzrost płac zasadniczych wg decyzji Dyrektora Naczelnego oraz 35 zł/pracownika z przeznaczeniem na indywidualny wzrost płac zasadniczych pracowników w ramach harmonizacji zasad wynagradzania w Spółce.

Uwzględniając termin wprowadzenia zmian płacowych, ustalono, iż:

wraz z wynagrodzeniem za czerwiec 2021 zostanie zaliczkowo wypłacona 1 część "nagrody uzupełniającej" w wysokości stanowiącej iloczyn pełnych miesięcy pozostawania pracownika w zatrudnieniu w okresie od 1 stycznia br. do 30 czerwca br. oraz miesięcznej kwoty podwyżki brutto (tj. z uwzględnieniem premii) wynikającej ze wzrostu płacy zasadniczej 130 zł;

wraz z wynagrodzeniem za miesiąc, w którym wejdzie w życie protokół dodatkowy zostanie wypłacona 2 część "nagrody uzupełniającej" w wysokości stanowiącej iloczyn pełnych miesięcy pozostawania pracownika w zatrudnieniu liczonych od 1 lipca 2021 r. do dnia wejścia w życie protokołu dodatkowego oraz miesięcznej kwoty podwyżki brutto pracownika (tj. z uwzględnieniem premii), wynikającej ze wzrostu płacy zasadniczej o 130 zł.

Uprawnieni do nagrody są pracownicy PUW HKW objęci ZUZP, którzy w pierwszym dniu miesiąca wypłaty danej części nagrody będą pozostawali w zatrudnieniu.

W ramach zawartego porozumienia płacowego wraz z wynagrodzeniem za maj br. pracownicy otrzymali nagrodę urlopową w wysokości 500 zł.

Ponadto wraz z wynagrodzeniem za listopad 2021 r. wypłacona zostanie nagroda świąteczno-noworoczna w min. wysokości 500 zł. - ostateczna wysokość nagrody zostanie ustalona przez w listopadzie 2021 r.

Do nagrody urlopowej i świąteczno-noworocznej nie są uprawnieni pracownicy wynagradzani na podstawie załącznika nr 4 do ZUZP - Zasady wynagradzania wytypowanych stanowisk kierowniczych (pracownicy wynagradzani ryczałtem).

Wraz z wynagrodzeniem za pierwszy miesiąc wejścia w życie protokołu dodatkowego nr 12 do ZUZP pracownikom wypłacona zostanie nagroda dodatkowa w wysokości 500 zł. Uprawnionymi do nagrody są pracownicy objęci ZUZP, którzy w pierwszym dniu miesiąca dokonywania jej wypłaty będą pozostawali w zatrudnieniu.


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -