Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa GórniczaPRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK

20231213 20230917 20230911_B 20230911_A 20230902 20230603 20230504

...
....Coroczne zebrania sprawozdawcze Komisji

Zgodnie z Uchwałą nr 26/2023 Międzyzakładowej Komisji z dnia 20 grudnia 2023 r. - Międzyzakładowe Zebranie Delegatów MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza odbędzie się 22 marca 2024 r. Ostateczny termin zakończenia zebrań sprawozdawczych w poszczególnych Komisjach Wydziałowych/Zakładowych/Spółek ustalony został na dzień 8 marca 2024 r.

Poniżej przedstawiamy terminy zebrań sprawozdawczych zgłoszone przez Komisje:

- PED – 23 lutego br., godz. 13.30, budynek związkowy DAMM 4, s. 119;
- Walcownia Duża (DWD) - 27 lutego br., godz. 14.00, budynek socjalny Walcowni Dużej - sala reprezentacyjna (IIIp)
- Emeryci i Renciści – 29 lutego br., godz. 10.00, budynek związkowy DAMM 4, s. 119;
- HK Woda - 6 marca br., godz. 13.30, sala konferencyjna budynku administracyjnego.

O kolejnych terminach zebrań organizowanych przez poszczególne Komisje będziemy informować po otrzymaniu zgłoszeń przez ich Przewodniczących.


Od 1 lutego 2024 r. nowy rozkład jazdy przewozów wewnętrznych w AMP

Od 1 lutego br. w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland S.A. wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy przewozów wewnętrznych.

Jak poinformował pracodawca - zmiana rozkładu jazdy przewozów wewnętrznych związana jest z reorganizacją transportu wewnątrzzakładowego i utrzymaniem w tym roku zwiększonej liczby przepustek wydanych na wjazd na teren AMP samochodem prywatnym. To z kolei przekłada się na niepełne wykorzystanie kursujących wewnątrz zakładu pracy autobusów.

Zmiany rozkładu jazdy dokonane zostały w porozumieniu z przedstawicielami poszczególnych zakładów, jednak w przypadku wystąpienia skarg pracowniczych pracodawca zadeklarował ponowne dokonanie korekt w tym zakresie.


Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji w styczniu

Posiedzenie Międzyzakładowej Komisji MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza odbędzie się w środę 31 stycznia 2024 r. o godz. 8.00 w budynku związkowym DAMM 4 - sala nr 119.

Obecność Członków MK na posiedzeniu jest obowiązkowa.


Dodatek 4 BOP od stycznia 2024 r. przekracza 1.000 zł

Od 1 stycznia 2024 r. dodatek zmianowy w ArcelorMittal Poland S.A. wynosi 1.024 zł. Względem roku 2023 r. dodatek wzrósł o 20%. To najwyższa waloryzacja tego składnika płacowego w historii huty.

W czterobrygadowej organizacji czasu pracy oraz w równoważnym czasie pracy pracownicy otrzymują zmianowy dodatek kwotowy wynikający z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Wzrost tego dodatku - dzięki stanowczej postawie organizacji związkowych podczas zmian zapisów ZUZP - dokonywany jest „z automatu” poprzez coroczną waloryzację z dniem 1 stycznia. Szczegółowe jej zasady uregulowane zostały w układzie i są ściśle powiązane ze wzrostem wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w 4BOP oraz w równoważnym czasie pracy.

Od 1 stycznia 2024 r. nastąpił historycznie duży wzrost zmianowego dodatku kwotowego - o 20% w odniesieniu do 2023 r. Wysokość dodatku zmianowego za każdą godzinę w czterobrygadowej organizacji czasu pracy, w kodeksowym czasie pracy) wzrasta do 6,12 zł. (w ub. r. wynosił 5,12). Dodatek zmianowy za nominalny czas pracy w miesiącu jest od stycznia 2024 r. wyższy o 171 zł i wynosi średniomiesięcznie 1.024 zł (w 2023 r. wynosił 853 zł).


Nowa wysokość dodatku nocnego

Z Nowym Rokiem obowiązuje nowa wysokość dodatku za pracę w porze nocnej. Dodatek ten jest powiązany z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, a jego wartość w poszczególnych miesiącach jest różna.

Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników AMP - Pracownikowi zatrudnionemu w porze nocnej przysługuje za każdą godzinę pracy w porze nocnej - tj. w godzinach od 22.00 do 6.00 dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w przepisach prawa pracy. Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy dodatek za pracę w nocy wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym.

Od 1 stycznia 2024 r. nastąpił wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4.242 zł. Jako, iż wysokość dodatku za pracę w porze nocnej uzależniona jest od ilości godzin pracy w danym miesiącu - ustalana jest dla każdego pracownika oddzielnie. W 2024 r. wysokość dodatku w oparciu o wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach wynosi: styczeń, luty, marzec, kwiecień - 5,05 zł (4,36 zł netto), maj, czerwiec - 5,30 zł (4,57 zł netto), lipiec - 4,67 zł (4,03 zł netto), sierpień, wrzesień - 5,12 zł (4,41 zł netto), październik - 4,67 zł (4,03 zł netto), listopad - 5,66 zł (4,89 zł netto), grudzień - 5,37 zł (4,64 zł netto).

Dla pracowników zatrudnionych w systemie pracy zmianowej i równoważnym czasie pracy dodatek za pracę w porze nocnej zawarty jest w zmianowym dodatku kwotowym.


W AMP rozpoczęto proces rocznej oceny pracowników

Jak poinformował pracodawca - w AMP rozpoczęto proces oceny pracowników na stanowiskach robotniczych, który prowadzony będzie do 19 lutego br. Po tej dacie ocena poszczególnych pracowników ma zostać przesłana do HR.

Jednocześnie w AMP powołano zespół projektowy pracujący nad zmianą i rozbudową sytemu ocen o rozwój kompetencji pracowników.


W ArcelorMittal Poland nastąpił wzrost wartości posiłków

Z dniem 1 stycznia 2024 r. w ArcelorMittal Poland S.A. nastąpił wzrost wartości posiłków do kwoty 22,66 zł brutto. Zgodnie z przekazaną przez pracodawcę informacją - dopłata pracownika do posiłków regeneracyjnych wynosi 2,30 zł. W związku z powyższym pracownicy korzystający z posiłków zobligowani są do złożenia stosownych oświadczeń.

Od nowego roku w AMP obowiązuje wyższa wartość posiłków, tj. 22,60 zł (20,98 zł netto). W związku ze wzrostem wartości posiłku pracodawca poinformował, iż wzrasta również ponoszona przez pracowników odpłatność za posiłek regeneracyjny do kwoty 2,30 zł.

Pracownicy korzystający z tych posiłków zobowiązani są do złożenia pracodawcy nowego oświadczenia - zgody na dokonywanie przez pracodawcę potrącenia z wynagrodzenia w nowej wysokości - ilość spożytych posiłków w danym miesiącu razy kwota 2,30 zł. Oświadczenia można składać w poszczególnych zakładach - na poczcie lub poprzez ich wrzucenie w zamkniętej kopercie do skrzynki pocztowej przed wejściem do budynku kadr. Pracownicy, którzy nie złożą oświadczenia do 19 stycznia br. od 1 lutego będą mieli zablokowane karty posiłkowe i nie będą mogli korzystać z oferowanych przez pracodawcę posiłków. Istnieje możliwość złożenia oświadczenia w terminie późniejszym (do 26 dnia danego miesiąca) - jednak w takim przypadku uprawnienie do posiłku będzie od 1 dnia kolejnego miesiąca.

W przypadku uprawnień do posiłków profilaktycznych nic się nie zmienia.


STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDIWSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦SLASKO-DABROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.

Dąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2024 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -