Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa GórniczaPRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....42. URODZINY NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" - PIKNIK RODZINNY

Dodatkowa nagroda dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i interim

Dodatkowa nagroda w wysokości 1.700 zł brutto/osobę została uzgodniona w dniu 15 lipca br. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Kwota ta zostanie podzielona na dwie raty, a szczegółowe zasady jej wypłaty zostały uregulowane w stosownym porozumieniu.

Zakładowe Organizacje Związkowe funkcjonujące w AMP wraz z pracodawcą postanowiły o dokonaniu wypłaty dodatkowej nagrody dla uprawnionych pracowników spółki.

Nagroda uzgodniona została w wysokości 1.700 zł brutto/pracownika, a wypłacona zostanie w dwóch częściach:

- z wynagrodzeniem za sierpień 2022 r. - t.j. 10 września 2022 r. w wysokości 1.000 zł/pracownika,
- z wynagrodzeniem za listopad 2022r. - t.j. 10 listopada 2022 r. w wysokości 700 zł/pracownika.

Uprawnionymi do dodatkowej nagrody są pracownicy AMP objęci Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, którzy w pierwszym dniu miesiąca dokonywania jej wypłaty tj.:

- 1 września 2022 r. – w przypadku wypłaty pierwszej części dodatkowej nagrody,
- 1 listopada 2022 r. – w przypadku wypłaty drugiej części dodatkowej nagrody będą pozostawali w zatrudnieniu.

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość dodatkowej nagrody ustalona zostanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

Przez przepracowanie lub pozostawanie w zatrudnieniu należy rozumieć pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie, zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego.

Do okresu zatrudnienia uwzględnia się również okres przebywania pracownika na tzw. opiece nad chorym dzieckiem lub nad członkiem rodziny.

W związku z procesem stopniowego zatrudniania w AMP pracowników obecnie zatrudnionych w tzw. spółkach Interim (Sanpro Synergy i Ananke Business Communication), w sytuacji gdy data zatrudnienia w AMP będzie przypadała po wskazanych terminach wypłat poszczególnych części nagrody dodatkowej - ustala się, że pracownikom tym będą wypłacone przez AMP poszczególne części nagrody wraz z wynagrodzeniem za pierwszy miesiąc zatrudnienia w AMP.

Po wypłacie drugiej części dodatkowej nagrody strony przeanalizują przebieg realizacji niniejszego porozumienia ze szczególnym uwzględnieniem realizacji wypłaty nagrody dla pracowników Interim.

Przypominamy, iż o wypłatę dodatkowej nagrody w 2022 r. wystąpiło pięć największych organizacji związkowych funkcjonujących w AMP 17 maja br. Wnioskowana kwota była na poziomie 2.500 zł. Pierwsza odpowiedź pracodawcy w tym zakresie była negatywna jednak po stanowczym ponowieniu wystąpienia przez stronę związkową w dniu 14 czerwca br. przedstawiciele AMP przystąpili do rozmów.

Podobne porozumienie zostało zawarte w dniu 19 lipca br. w spółce PUK Kolprem sp. z o. o. Solidarność wystąpi o wypłatę tożsamej nagrody w pozostałych spółkach zależnych AMP.


Nagrody: za wkład pracy i wyniki EBITDA w maksymalnej wysokości

Kwotę w łącznej wysokości 420 zł otrzyma każdy pracownik ArcelorMittal Poland S.A. wraz z wynagrodzeniem za lipiec br. Jest to nagroda wynikająca z porozumienia płacowego zawartego przez organizacje związkowe z pracodawcą na 2022 r.

Pracownicy AMP otrzymają w sierpniu - wraz z wypłatą za m-c lipiec br. nagrody wynikające z podpisanego na 2022 r. porozumienia płacowego:

- II część nagrody za wkład pracy w funkcjonowanie spółki w 2021 r. w wysokości 250 zł/pracownika;
- nagrodę EBITDA - za osiągnięcie zakładanego w biznesplanie wyniku finansowego za 6 m-cy 2022 r. w wysokości 100 zł/pracownika;
- zwiększenie nagrody za przekroczenie zakładanego w biznesplanie wyniku finansowego za 6 m-cy 2022 r. w wysokości 70 zł/pracownika.

W sumie pracownicy AMP otrzymają dodatkowe nagrody na łączną wysokości 420 zł brutto.

Uprawnionymi do nagrody za wkład pracy są pracownicy AMP objęci Zakładowym Układem Zborowym Pracy, którzy przepracowali cały 2021 r. oraz którzy w dniu 1 sierpnia br. będą pozostawali w zatrudnieniu. W przypadku pracowników, którzy nie przepracowali pełnych 12 miesięcy roku 2021 - nagroda zostanie pomniejszona o 1/12 za każdy nie w pełni przepracowany miesiąc roku 2021. Do okresu przepracowanego zalicza się również świadczenie pracy na rzecz AMP w spółkach interims (ABC i Sanpro Synergy) lub zatrudnienie w spółkach zależnych AMP - jeśli przypadało bezpośrednio przed zatrudnieniem w AMP oraz okres przerwy w zatrudnieniu przed okresem zatrudnienia w AMP nie przekraczający 7 dni.

Uprawnionymi do nagrody EBITDA są pracownicy AMP objęci ZUZP którzy przepracowali całe 6 m-cy 2022 r. oraz którzy w dniu 1 sierpnia br. będą pozostawali w zatrudnieniu.

W przypadku pracowników, którzy nie przepracowali pełnych 6 miesięcy 2022 r. - nagroda zostanie pomniejszona o każdy nieprzepracowany pełny miesiąc okresu obliczeniowego w związku z zatrudnieniem w innym terminie niż w pierwszym dniu pierwszego miesiąca okresu. Do okresu przepracowanego zalicza się również świadczenie pracy na rzecz AMP w spółkach interims lub zatrudnienie w spółkach zależnych AMP - jeśli przypadało bezpośrednio przed zatrudnieniem w AMP oraz okres przerwy w zatrudnieniu przed okresem zatrudnienia w AMP nie przekraczający 7 dni.

Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość nagród ustala się w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie.

W związku z pandemią COVID 19 i jej negatywnym wpływem na sytuację zdrowotną pracowników - nagrody nie będą pomniejszane z tytułu przebywania pracowników na zwolnieniu chorobowym lub opieką nad chorym członkiem rodziny lub chorym lub zdrowym dzieckiem.


Wyższa wartość posiłków i nowe oświadczenie
- NOWY WZÓR OŚWIADCZENIA


Od 1 września br. wzrośnie wartość posiłków regeneracyjnych i profilaktycznych w ArcelorMittal Poland S.A. Pracownicy korzystający z posiłków regeneracyjnych celem utrzymania do nich uprawnienia będą zobowiązani do ponownego w tym roku złożenia oświadczenia - zgody na potrącanie z wynagrodzenia równowartości 50% wzrostu wartości posiłku.

Zgodnie z przekazaną przez pracodawcę informacją - od 1 września br. cena za posiłek wynosić będzie 17,27 zł netto (18,65 zł brutto).

W związku ze wzrostem ceny - zgodnie z zapisami Porozumienia Okołoukładowego z dnia 5 maja 2021 r. - wzrasta dopłata pracowników do posiłków regeneracyjnych. W przypadku posiłków regeneracyjnych bowiem od 1 stycznia 2022 r. pracownik pokrywa 50% wartości wzrostu posiłku, a pozostałe 50% pokrywa pracodawca.

Od 1 września br. dopłata pracownika do posiłku regeneracyjnego wynosić będzie 1,48 zł. W związku z powyższym pracownik chcący korzystać z uprawnienia do posiłku regeneracyjnego zobowiązany jest do złożenia do dnia 26 sierpnia br. nowego oświadczenia - zgody na potrącanie z wynagrodzenia nowej wartości dopłaty razy ilość skonsumowanych posiłków. Oświadczenia można składać w zakładach – na poczcie, wysyłając korespondencję, która ma trafić do zespołu HR lub poprzez wrzucenie oświadczenia w zamkniętej kopercie do skrzynki pocztowej, która znajduje się przed wejściem do budynku kadr w danej lokalizacji. Niezłożenie oświadczenia skutkować będzie blokadą karty od 1 września br., a możliwość skorzystania z posiłku będzie tylko za pełną odpłatnością.

Rozliczenie posiłków regeneracyjnych odbywać się będzie w dotychczasowy sposób.

Zasady wydawania posiłków profilaktycznych pozostają bez zmian tj. pełny koszt posiłku pokrywa pracodawca.


Członkowie „S” tankują bez limitu i z większymi zniżkami

Dla członków „Solidarności” sieć Lotos oferuje specjalną zniżkę na paliwa. Od 1 lipca br. na okres wakacji Lotos dodatkowo uruchomił akcję rabatową, w której Członkowie Związku mają jeszcze lepsze warunki.

Sieć paliwowa Lotos uruchomiła na stacjach zniżki, które dla posiadaczy związkowych kart Lotos Biznes wynoszą:

- na podstawowe paliwa 35 gr;
- na paliwa Dynamic 38 gr;
- 10 gr za autogaz.

Rabaty na paliwa działają tylko na podstawie karty Lotos Biznes wydawanej dla Członków NSZZ „Solidarność”, nie działają z aplikacją mobilną czy innymi kartami.

Pomimo, iż oferta została wprowadzona na czas wakacji - aktualnie prowadzone są rozmowy nad możliwością jej przedłużenia.

Przypominamy również, że użytkownik karty ma prawo udostępniać ją dowolnym członkom rodziny, jednak pamiętać należy, że miesięczny limit na zakupy z rabatem wynosi 2 tys. zł.


STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDIWSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"MSZE ŚW. W INTENCJI
ŚP. JERZEGO GOIŃSKIEGO
TERMINARZ

PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -