Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa GórniczaPRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....Mały Hutnik i dzień wolny dla pracowników ArcelorMittal Poland

Mały Hutnik - świadczenie okolicznościowe wynikające z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników ArcelorMittal Poland zostanie w tym roku wypłacony w wysokości 500,35 zł.


Dzień Hutnika to święto pracowników AMP, które wypada 4 maja. W związku z tym świętem w ZUZP zawarte są wymiernie korzystne dla pracowników zapisy tj. wypłata dodatkowego świadczenia zwanego Małym Hutnikiem oraz dodatkowy dzień wolny od pracy.

Zgodnie z zapisami ZUZP - z okazji Dania Hutnika uprawnionemu pracownikowi wypłacany jest tzw. Mały Hutnik. Uprawnionym jest osoba zatrudniona w AMP nie krócej niż 12 m-cy, przy czym do okresu zatrudnienia zalicza się okresy zatrudnienia u pracodawców, którzy przejęli i realizowali zadania w oparciu o infrastrukturę techniczno-produkcyjną AMP - zaliczeniu do stażu podlegają wszystkie okresy wykonywania pracy na rzecz AMP oraz okresy zatrudnienia u pracodawców, którzy wypłacali specjalne dodatkowe wynagrodzenie roczne z tytuły Karty Hutnika - do stażu zaliczane są jedynie okresy w których Karta Hutnika była wypłacana.

Wysokość Małego Hutnika wynosi 6% średniej płacy w spółce z I kwartału danego roku, ale nie mniej niż 250 zł. W tym roku Mały Hutnik - jak poinformował pracodawca wynosi 500,35 zł. i zostanie wypłacony wraz z wynagrodzeniem za kwiecień br.

Pracownikom AMP z okazji Dnia Hutnika przysługuje również dzień wolny od pracy (4 maja). W przypadku pracowników zatrudnionych w 4BOP dzień wolny 4 maja pomniejsza wymiar czasu pracy w maju, co z kolei oznacza, że praca w tym dniu jest traktowana jako godziny nadliczbowe.

Solidarność wystąpiła o wypłatę Małego Hutnika w tej samej wysokości oraz udzielenie dodatkowego dnia wolnego od pracy do tzw. spółek interim: Sanpro Synergy oraz Ananke Business Communication. Przedstawiciel spółki Sanpro w poniedziałek, 25 kwietnia potwierdził, że pracownikom wykonującym w imieniu spółki usługę na rzecz AMP w ramach umowy zawartej 11 sierpnia 2014r. wraz z wynagrodzeniem za kwiecień zostanie wypłacona kwota 500,35 zł brutto oraz dzień 4 maja 2022r. będzie dniem wolnym od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.


Nagroda EBITDA w maksymalnej wysokości

Wynikająca z porozumienia płacowego na 2022 r. nagroda za wynik EBITDA w pierwszej części wypłacona zostanie w maksymalnej wysokości - w sumie 440 zł.

Zgodnie z zapisami zawartego przez związki zawodowe z pracodawcą porozumienia w zakresie wzrostu płac w roku 2022 - uprawnionym pracownikom w przypadku osiągnięcia przez ArcelorMittal Poland S.A. zakładanego wyniku finansowego w poszczególnych okresach (za 3 m-ce, z 6 m-cy i za 10 m-cy) wypłacona zostanie nagroda za wynik EBIDTA w łącznej wysokości 400 zł, a w przypadku osiągnięcia lepszych niż zakładane wyników - nagroda ta zostanie zwiększona o procentową wielkość przekroczenia, maksymalnie o 20%.

Zgodnie z przekazaną przez przedstawiciela pracodawcy w piątek, 22 kwietnia br. informacją - AMP przekroczyła zakładany w biznesplanie wynik za pierwsze 3 miesiące roku 2022, w związku z czym uruchomiona zostanie I część nagrody EBITDA w wysokości 200 zł wraz z maksymalnym jej zwiększeniem 20% (liczonym zgodnie z porozumieniem płacowym od kwoty 1.200 zł) - 240 zł. Oznacza to, że całkowita wysokość I części nagrody wynosi 440 zł. Nagroda wypłacona zostanie wraz z wynagrodzeniem za kwiecień br.

Uprawnionymi do nagrody w pełnych kwotach są pracownicy AMP objęci ZUZP, którzy przepracowali pełne pierwsze 3 m-ce roku 2022 oraz którzy na dzień 1 maja br. będą pozostawali w zatrudnieniu. Wysokość nagrody jest pomniejszana proporcjonalnie o każdy nieprzepracowany pełny miesiąc w/w okresu w związku z zatrudnieniem w innym terminie niż 1 stycznia 2022 r. Do okresu przepracowania zalicza się świadczenie pracy na rzecz AMP w tzw. spółkach interims lub zatrudnienie w spółkach zależnych - bezpośrednio przed zatrudnieniem w AMP oraz okres przerwy w zatrudnieniu przez okresem zatrudnienia w AMP nie przekraczający 7 dni.

Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość nagrody ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

W związku z pandemią COVID-19 nagroda nie będzie pomniejszana z tytułu przebywania pracowników na zwolnieniu chorobowym lub opieką nad chorym członkiem rodziny czy też chorym lub zdrowym dzieckiem.


Opieka medyczna - ważne informacje!
- Deklaracja przystąpienia dla pracownika, małżonka, partnera, pełnoletniego dziecka

- Deklaracja przystąpienia dla niepełnoletniego dziecka


Od 1 czerwca 2022 r. pracownicy będą mieli finansowany szerszy dostęp do usług medycznych PZU – pakiet KOMFORT, zamiast wcześniejszego pakietu STANDARD. Zakres KOMFORT będzie finansowany w następujący sposób:

- pracodawca opłaci 95% wysokości składki, tj. 26,30 zł,
- pracownik opłaci jedynie 5% wysokości składki , tj. 1,40 zł.

Jeśli obecnie korzystają Państwo z zakresu STANDARD - prosimy o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w: Agencji PZU Życie w Dąbrowie Górnicze – CBS Grupa Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. lub koordynatorów kadrowych w poszczególnych lokalizacjach lub specjalnie wyznaczonych miejscach w zakładach, które służą do przekazywania poczty wewnętrznej lub u pracowników PZU Życie podczas ich dyżurów.

W przeciwnym razie, od 1 czerwca nie będzie można korzystać z opieki medycznej. Aby korzystać z usług opieki medycznej, pracownik posiadający obecnie zakres STANDARD musi wypełnić nową deklarację i złożyć ją najpóźniej do 16 maja 2022 r. Należy pamiętać także o członkach rodziny, jeżeli pracownik opłaca im zakres STANDARD.

Pracownik może wybrać jeszcze szerszy zakres usług medycznych – KOMFORT PLUS lub OPTIMUM – pracodawca również dopłaca kwotę 26,30 zł. Można ubezpieczyć również członków rodziny.

Na dodatkowe pytania odpowiedzą pracownicy PZU ŻYCIE S.A. w trakcie dyżurów - Dąbrowa Górnicza, budynek Denver, pokój koordynatorów kadrowych: 9, 10 i 16 maja w godz. 12:00 -15:00.


Chcesz ćwiczyć? Ćwicz z nami!

Dąbrowska Solidarność serdecznie zaprasza Członków Związku chcących rozwijać zainteresowania sportowe tj. gra w piłkę nożną, siatkówkę i inne, do kontaktu z kol. Adrian Dębiec - tel. 514 256 985, Paweł Dylowski tel. 665 053 666 oraz Mirosław Nowak tel. 503 126 975.

W zależności od zainteresowania i możliwości stworzenia odpowiedniej wielkości grup Związek planuje organizację zajęć sportowych.

Serdecznie zapraszamy.


Msza św. w intencji Hutników i ich rodzin

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza serdecznie zaprasza Członków Związku, Pracowników AMP S.A. i Spółek wraz z rodzinami na Mszę świętą w intencji hutników i ich rodzin.


Uroczysta Msza odprawiona zostanie w Dzień Hutnika - 4 maja br. o godz. 19.00 w Kościele pw. Św. Floriana w Sosnowcu-Zagórzu - ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 2.


Solidarni z Ukrainą

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w sposób kompleksowy uruchomił program wsparcia dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Decyzją Prezydium Komisji Krajowej uruchomione zostało specjalne konto bankowe, na które wszyscy mogą wpłacać pieniądze.

Nr konta:
05 1020 1811 0000 0902 0138 8693

Wpłaty należy dokonywać z dopiskiem „Solidarność z Ukrainą”.
.
>> WIĘCEJ >>


Wyższa dopłata do posiłków zwolniona ze składek ZUS

Ze 190 zł do 300 zł wzrosła kwota dopłat do posiłków zwolniona ze składek ZUS. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej weszła w życie 1 marca 2022 r.

O prawie 60% - z dotychczasowej wielkości 190 zł do 300 zł wzrosła kwota zwolnienia z oskładkowania dofinansowania posiłków dla pracowników. To pierwszy taki ruch od 2004 r.

Zwiększenie kwoty wolnej od składek to dobra wiadomość zarówno dla pracodawcy, jak i korzystających w firmie z posiłków pracowników. Zgodnie z wyliczeniami ekspertów bowiem pracodawca może oszczędzić na składkach ZUS rocznie ok. 740 zł/pracownika, a sam pracownik będzie miał oszczędność rzędu 690 zł.


Świadczenie z ZFŚŚ w Sanpro Synergy

W dniu 7 marca br. w Sanpro Synergy zostało ustalone dodatkowe świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uzależnione od dochodów na osobę osiąganych w rodzinie pracownika - 600 zł i 500 zł.

Dodatkowe świadczenie z ZFŚS pracownikom Sanpro Synergy wypłacane będzie według stanu zatrudnienia na dzień 1 marca br. i pozostającym w zatrudnieniu na dzień wypłaty świadczenia - w zależności od daty złożenia wniosku - 25 marca br. w przypadku wniosków złożonych do 17 marca) lub 25 kwietnia br. (w przypadku wniosków złożonych po 17 marca i do 13 kwietnia).

Wnioski o świadczenie pracownicy mogą składać tylko i wyłącznie przez platformę socialpartner.pl w terminie od 8 marca br. do 13 kwietnia br.

Pamiętać należy o prawidłowym założeniu profilu na platformie SocjalParter wraz z podaniem dochodów netto z 3 miesięcy - według obowiązującego Regulaminu.

Wysokość dodatkowego świadczenia jest uzależniona od osiąganych dochodów na członka rodziny pracownika i wynosi:

- 600 zł - w przypadku dochodów do 3.000,00 zł;
- 500 zł - w przypadku dochodów od 3.000,01 zł do 6.000,00 zł

Przy dochodzie przekraczającym 6.000 zł na osobę dodatkowe świadczenie nie przysługuje.


STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDIWSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"MSZE ŚW. W INTENCJI
ŚP. JERZEGO GOIŃSKIEGO
TERMINARZ

PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -