Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa GórniczaPRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY
DLA PRACOWNIKÓW ARCELORMITTAL POLAND S.A.


Najczęściej zadawane pytania przez Pracowników ArcelorMittal Poland SA

1. Co to jest pracowniczy program emerytalny ?

Pracowniczy program emerytalny to najkorzystniejsza, dodatkowa metoda zabezpieczenia na przyszłość, polegająca na tym, że pracodawca stwarza swoim pracownikom warunki dobrowolnego gromadzenia środków finansowych w formie składek, które sam finansuje, nalicza oraz przekazuje na rachunek pracownika w jednej z instytucji zajmującej się gromadzeniem i zarządzaniem tymi środkami.
PPE zapewnia Uczestnikom możliwość skorzystania z ulgi dotyczącej podatku od zysków kapitałowych.


2. Dlaczego powinienem przystąpić do PPE ?

" Składkę podstawową finansuje Pracodawca, a to oznacza faktyczne podwyższenie wynagrodzenia Pracownika o 1,5%.
" Przyszłe świadczenia z tytułu PPE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych oraz podatku dochodowego.
" Każdy Uczestnik może zadeklarować składkę dodatkową ze swojego wynagrodzenia i oszczędzać większe kwoty na cele emerytalne. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, bowiem Uczestnikom przysługują z tego tytułu ulgi podatkowe oraz niższe koszty zarządzania funduszami, wynegocjowane przez Pracodawcę.
" PPE to szansa dla osób, które ze względu na wiek nie mogły przystąpić do II filaru systemu emerytalnego, a więc ich świadczenia będą pochodzić wyłącznie z ZUS.


3. Pracuję w ArcelorMittal Poland SA od 3 miesięcy, czy mogę przystąpić do PPE?

Niestety nie. Do PPE może przystąpić każdy Pracownik zatrudniony w ArcelorMittal Poland SA nie krócej niż 6 miesięcy, o ile nie przekroczył 70. roku życia.


4. Czy przystąpienie do PPE spowoduje utratę innych przywilejów emerytalnych, np. prawa do emerytury pomostowej ?

Pracowniczy Program Emerytalny zaliczany jest do III filara systemu emerytalnego
i uczestnictwo w nim nie ma żadnego wpływu na uprawnienia emerytalne przysługujące
w I lub II filarze. Oznacza to, że przystąpienie do PPE nie spowoduje utraty prawa do emerytury pomostowej.


5. Czy osoba, która korzysta już z innych form oszczędzania w ramach III filara systemu emerytalnego, może przystąpić do PPE ?

Uczestnictwo w innych formach oszczędzania na emeryturę, np. organizowanych przez zakłady ubezpieczeń, nie powoduje utraty uprawnień do uczestnictwa w PPE.


6. Pozostał mi rok do emerytury. Czy powinienem przystąpić do PPE?

Przystąpienie do PPE jest opłacalne dla każdego Pracownika, nawet dla takiego, któremu pozostał jedynie miesiąc do osiągnięcia wieku emerytalnego. Wynika to z faktu, że składka podstawowa w Programie fundowana jest przez pracodawcę. Pracownik, który nie przystąpi do PPE, rezygnuje zatem ze swoistej formy podwyżki wynagrodzenia, jaką oferuje mu pracodawca.


7. Ukończyłem 65 lat, a więc nabyłem już uprawnienia emerytalne, ale nadal jestem pracownikiem z ArcelorMittal Poland SA. Czy mogę przystąpić do PPE ?

Tak. Do PPE może przystąpić nawet osoba, która nabyła już uprawnienia emerytalne i nadal pozostaje w stosunku pracy z ArcelorMittal Poland SA, ale nie przekroczyła 70. roku życia.


8. Jakie są rodzaje składek w PPE dla Pracowników ArcelorMittal Poland SA?

W Pracowniczym Programie Emerytalnym występują dwa rodzaje składek: składka podstawowa oraz dobrowolna składka dodatkowa.

" Składkę podstawową (1,5% wynagrodzenia w przypadku ArcelorMittal Poland SA) funduje pracodawca. Jest ona automatycznie obliczana przez pracodawcę przy wypłacie wynagrodzenia i odprowadzona do funduszu/funduszy inwestycyjnych wskazanych w Deklaracji Uczestnictwa przez Pracownika.

" Wysokość dobrowolnej składki dodatkowej Pracownik określa samodzielnie. W przypadku ArcelorMittal Poland SA nie może być ona niższa niż 50 zł. Jest ona potrącana z miesięcznego wynagrodzenia pracownika po opodatkowaniu. Suma składek dodatkowych wniesionych przez Uczestnika do jednego Programu w ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć trzykrotności kwoty odpowiadającej maksymalnej wysokości kwoty wpłaty na IKE, która wynosi 150 proc. średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w 2008 r. jest to trzy razy 4 055,12 zł, czyli 12 165,36 zł).


9. Czy muszę zadeklarować składkę dodatkową ?

Nie. Zadeklarowanie składki dodatkowej jest w pełni dobrowolne. Z opłacania zadeklarowanej składki dodatkowej można w każdej chwili zrezygnować lub zmienić jej wysokość.
W tym celu należy złożyć u pracodawcy nową Deklarację Uczestnictwa.


10. Dlaczego powinienem jednak zadeklarować składkę dodatkową ?

Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, bowiem Uczestnicy korzystają z przysługujących z tego tytułu ulg podatkowych oraz niższych kosztów zarządzania funduszami, wynegocjowanych przez Pracodawcę. W efekcie znacznie wzrasta kapitał emerytalny Uczestnika.


11. Co to jest Deklaracja Uczestnictwa i jakie zawiera informacje?

Deklaracja Uczestnictwa jest dokumentem, na podstawie którego Pracownik przystępuje do PPE. Zwiera ona następujące dane:
" Dane identyfikacyjne Uczestnika:
" Imię, Nazwisko, PESEL, NIP, Rodzaj dokumentu tożsamości, Seria i numer dokumentu tożsamości, Obywatelstwo, Data urodzenia
" Adres zamieszkania ew. adres do korespondencji.
" Wysokość składki podstawowej i dodatkowej.
" Wybór wariantu gromadzenia środków (Rekomendowany Model Wpłat lub Indywidualny Model Wpłat).
" Oświadczenie dotyczące możliwości przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych przez Grupę PZU.
" Oświadczenie dotyczące częstotliwości otrzymywania potwierdzeń realizacji zleceń,
" Wskazanie osób uposażonych do odbioru świadczenia na wypadek śmierci Uczestnika

Deklaracja Uczestnictwa służy również do dokonywania wszelkich zmian danych oraz dyspozycji.


12. Jutro podpisuję Deklarację Uczestnictwa. Jak powinienem się do tego przygotować?

Ważne jest, aby każdy przed wypełnieniem Deklaracji Uczestnictwa zastanowił się, który ze sposobów inwestowania wybierze.

Część danych Pracowników przystępujących do PPE będzie wygenerowanych w Deklaracji Uczestnictwa bezpośrednio z systemu.

Pracownicy, którzy chcą wskazać Uposażonych, a więc osoby, które w przypadku śmieci Uczestnika dziedziczą środki zgromadzone na indywidualnym rejestrze Uczestnika, muszą posiadać przy sobie następujące ich dane osobowe:
" imię i nazwisko
" dokładną datę urodzenia
" adres zamieszkania

Można wskazać kilku uposażonych. Należy też wyraźnie zaznaczyć procentowy podział pomiędzy Uposażonych.


13. Jakie mam możliwości wyboru sposobu inwestowania moich pieniędzy w PPE?

Przy przystępowaniu do Programu Pracownik może wybrać rekomendowany model wpłat albo indywidualny model wpłat.
W przypadku
rekomendowanego modelu wpłat środki finansowe dzielone są pomiędzy trzy różne fundusze: akcji, stabilnego wzrostu oraz papierów dłużnych zgodnie z metodą "złotego podziału":
procent oszczędności lokowanych w akcje za pośrednictwem funduszy równa się liczbie 90 minus wiek Oszczędzającego w latach.

W chwili przystąpienia do programu każdy Oszczędzający ma zapewniony podział wpłat pomiędzy fundusze optymalnie dostosowany do jego wieku. Osoby młodsze inwestują odważniej, osoby w średnim wieku - bezpieczniej, a udział akcji obniża się wraz
z wiekiem Oszczędzającego (co 5 lat).

Wiek Oszczędzającego PZU fio Akcji KRAKOWIAK PZU sfio Stabilnego Wzrostu MAZUREK PZU fio Papierów Dłużnych POLONEZ

Wiek Oszczędzającego

PZU fio Akcji KRAKOWIAK

PZU sfio Stabilnego Wzrostu MAZUREK

PZU fio Papierów Dłużnych POLONEZ

do 25 lat

50,0%

50,0%

0%

Od 26 lat do 30 lat

40,0%

60,0%

0%

Od 31 lat do 35 lat

30,0%

70,0%

0%

Od 36 lat do 40

20,0%

80,0%

0%

Od 41 lat do 45 lat

10,0%

90,0%

0%

Od 46 lat do 50 lat

0,0%

100,0%

0%

Od 51 lat do 55 lat

0,0%

87,5%

12,5%

Od 56 lat

0,0%

75,0%

25,0%


Indywidualnym model wpłat przeznaczony jest dla osób, które chcą samodzielnie decydować o sposobie lokowania środków. Tu składki dzielone są pomiędzy wybrane fundusze inwestycyjne wskazane przez Oszczędzającego. Można też wpłacać całość środków do jednego, wybranego Funduszu. Wybrany podział środków może być w każdej chwili zmieniony zgodnie z dyspozycją Oszczędzającego.

Wybór powinien być zgodny z preferowaną przez przyszłego Uczestnika polityką inwestycyjną Funduszu oraz oczekiwaną wysokością zysków. Ważne jest, by wybór funduszu był dostosowany do okresu pozostającego do osiągnięcia wieku emerytalnego oraz preferowanego stylu oszczędzania. Osoby młode, przed którymi istnieje długa perspektywa oszczędzania, powinny inwestować znaczną część oszczędności w akcje, natomiast osoby starsze - powinny ograniczać inwestowanie w akcje, wybierając fundusz ze zdecydowaną przewagą papierów dłużnych.

W ramach Programu dostępne są następujące fundusze:

" PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ
Inwestuje głównie w obligacje Skarbu Państwa i bony skarbowe. Dedykowany jest osobom, które wolą unikać podwyższonego ryzyka i oczekują ochrony realnej wartości swoich oszczędności oraz ich wzrostu. Stanowi dobrą alternatywę dla depozytów bankowych.

" PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK
Fundusz ten dla zachowania jak największego bezpieczeństwa przeważającą część swoich aktywów lokuje w dłużne papiery wartościowe (60 - 100%), jednakże może również inwestować częściowo w akcje. Dedykowany jest osobom o umiarkowanym temperamencie inwestycyjnym, które oczekują zysku znacznie wyższego, niż zysk z lokat bankowych bądź obligacji, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje.

" PZU FIO Akcji KRAKOWIAK
Fundusz inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Limit akcji wynosi od 50% - 100% środków, co pozwala w okresach bessy znacznie zredukować ich poziom i ograniczyć straty. Przeznaczony jest dla osób, które akceptują duże ryzyko inwestycyjne i oczekują ponadprzeciętnych zysków w dłuższym okresie.


14. Moja wiedza na temat inwestowania jest niewielka. Jaki sposób lokowania mam wybrać ?

Osoby, które nie orientują się w zawiłościach rynku kapitałowego lub nie mają czasu na jego analizę powinny wybrać model rekomendowany.


15. Czy mogę dokonać zmiany sposobu inwestowania, a jeśli tak, to ile razy w roku?

Tak. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z wybranego przez siebie w Deklaracji modelu wpłat. Takiej zamiany Uczestnik może dokonać bezpłatnie 5 razy w danym roku kalendarzowym.


16. Kiedy będę mógł wypłacić oszczędności zgromadzone w ramach PPE ?

Zgodnie z ustawą o pracowniczych programów emerytalnych wypłata środków pochodzących zarówno ze składki podstawowej jak i dodatkowej może nastąpić dopiero po osiągnięciu wieku 60 lat lub przekroczeniu 55. roku życia i uzyskaniu uprawnień emerytalnych.

Jedyna możliwość wcześniejszej wypłaty zgromadzonych środków - oprócz likwidacji PPE - wiąże się z rozwiązaniem stosunku pracy z Pracodawcą prowadzącym program. Uczestnik ma wtedy prawo przenieść swoje oszczędności do innego PPE lub do Indywidualnego Konta Emerytalnego (tzw. wypłata transferowa). Jednak tylko w przypadku wyboru IKE Uczestnik może wcześniej wypłacić swoje pieniądze.

Ustawa o IKE zezwala na wypłatę zgromadzonych środków przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Wtedy jednak potrącany jest podatek od zysków kapitałowych (tzw. "podatek Belki"), a środki pochodzące z wypłaty transferowej z PPE na IKE zostaną pomniejszone o należną składkę ZUS.


17. W jaki sposób będę mógł dokonać wypłaty oszczędności zgromadzonych w Programie?

Wypłaty środków zgromadzonych w PPE można dokonać w całości jednorazowo lub w okresowych ratach (miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych).


18. Czy jeżeli stracę pracę, czy będę mógł wypłacić oszczędności zgromadzone w Programie?

Niestety nie, zgodnie z Ustawą dostęp do oszczędności jest możliwy dopiero po osiągnięciu 60 lat lub przekroczeniu 55. roku życia i uzyskaniu uprawnień emerytalnych ( patrz pkt. 16)


19. Co się stanie z moimi pieniędzmi zgromadzonymi w Programie, jak już nie będę pracownikiem ArcelorMittal Poland SA?

W takim przypadku dotychczas zgromadzone środki na rachunku Uczestnika mogą:
" pozostać na tym rachunku do czasu ich wypłaty po osiągnięciu 60 lat lub przekroczeniu 55. roku życia ( patrz pkt. 16)
" być przeniesione poprzez tzw. wypłatę transferową do innego pracowniczego programu emerytalnego lub IKE, która następuje na wniosek Uczestnika.


20. Czy uczestnictwo w PPE wiąże się ze szczególnymi przywilejami podatkowymi?

Środki wypłacane z tytułu uczestnictwa w PPE, w tym również zyski wypracowane przez fundusze inwestycyjne (które wpływają na wartość jednostek uczestnictwa) zwolnione są
z podatku dochodowego. W przypadku innych form oszczędzania, w tym lokat bankowych lub samodzielnego oszczędzania w funduszach inwestycyjnych, obowiązuje ryczałtowy podatek od dochodów, którego stawka wynosi obecnie 19%. Ponadto środki zgromadzone
w ramach PPE, wypłacane osobom uposażonym w przypadku śmierci Uczestnika, zwolnione są z podatku spadkowego.


21. Co stanie się z pieniędzmi w przypadku mojej śmierci?

W przypadku śmierci Uczestnika oszczędności zgromadzone w PPE (składki oraz dochód
z inwestycji) są w całości wypłacane osobom uposażonym wskazanym w Deklaracji Uczestnictwa. Wypłaty na rzecz osób uposażonych zwolnione są z podatku spadkowego. Natomiast w przypadku niewskazania przez Uczestnika osób uposażonych, środki zgromadzone w ramach PPE włączane są do masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Spadkobiercy zobowiązani są wówczas do zapłacenia podatku spadkowego.

UWAGA:
Pytania w sprawie Pracowniczego Programu Emerytalnego
dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. prosimy kierować pod adres
ppemittal@pzuzycie.com.pl


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -