Powrót do strony głównejMiędzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


||: POWRÓT DO STRONY GLÓWNEJ <> WOLNY ZWIĄZKOWIEC <> GALERIA <> INFORMACJE Z KOMISJI <>
07.12.2007
POROZUMIENIE W SPÓŁCE IPS GRUPA SERWISOWA

19.11.2007
Nowa przewodnicząca Komisji NSZZ "Solidarność" Spółki "Unimed"

19.09.2007
ZAKŁAD AUTOMATYZACJI

10.09.2007
WALCOWNIA ZWG/W

05.09.2007
HK ZAKŁAD AUTOMATYZACJI
Do pracowników Spółki HK Zakład Automatyzacji

03.09.2007
KOLPREM

28.08.2007
HK ZAKŁAD AUTOMATYZACJI
Do pracowników Spółki HK Zakład Automatyzacji.

15.03.2007
IPS GRUPA SERWISOWA


INFORMACJE Z KOMISJI '2007

07.12.2007
POROZUMIENIE W SPÓŁCE IPS GRUPA SERWISOWA

Nowe zasady wynagradzania

Wielomiesięczne negocjacje związków z pracodawcą w IPS Grupa Serwisowa w sprawie wdrożenia w spółce nowych zasad wynagradzania dobiegły końca. W czwartek 5 grudnia w Dąbrowie Górniczej strony podpisały stosowne porozumienie, które obejmie pracowników 12 spółek wchodzących w skład obecnej grupy z Dąbrowy, Krakowa, Sosnowca i Świętochłowic.

W skład nowego wynagrodzenia do którego włączono: doda­tek har­monizacyjny, dodatek za II zmianę i fundusz celowy, składać będzie się z płacy zasadniczej, premii i Karty Hutnika. Ujednolicono zasady premiowania pracowników. Pracowników będą obowiązywały jednakowe zasady wypłacania nagrody jubileuszowej i dodatków z tytułu czterobrygadowej organizacji pracy. Nowa Karta Hutnika będzie stanowić do 26 proc. nowego miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Od 1 stycznia 2008 roku będzie ona wypłacana w wysokości 80 proc. nowej wartości i będzie wzrastać co roku o 5 proc. do osiągnięcia 100 proc. Porozumienie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku. W najbliższych dniach Strony będą kontynuować rozmowy nad jednolitym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników IPS Grupa Serwisowa. Przewiduje się, że prace zostaną zakończenie do końca I kwartału 2008 roku.19.11.2007
Nowa przewodnicząca Komisji NSZZ "Solidarność" Spółki "Unimed"

Nową przewodniczącą Komisji NSZZ "Solidarność" Spółki "Unimed" została kol. Karolina Konwińska. Na funkcję tą po odejściu dotychczasowego przewodniczącego Piotra Marchewki -14 listopada kandydował też Grzegorz Hasiak.

Nowa przwodnicząca otrzymała też największą ilość głosów i została Delegatem na Walne Zebranie Delegatów MOZ NSZZ "Solidarność" Mittal Steel Poland - Dąbrowa Górnicza.

W wyborach uzupełniających do Komisji Wydziałowej "S" Spółki kandydowali Grzegorz Hasiak i Małgorzata Rejowska. Większością głosów zebrani opowiedzieli się za kol. Małgorzatą.19.09.2007
ZAKŁAD AUTOMATYZACJI

Koniec sporu zbiorowego w ZA
Solidarność wynegocjowała lepsze warunki płacowe

Podpisaniem uzgodnień zakończył się w środę 19 września br. spór zbiorowy w Spółce HK Zakład Automatyzacji. Głównymi powodami nasilającego od wielu miesięcy konfliktu, który w końcowej fazie przekształcił się w spór zbiorowy pomiędzy Solidarnością Mittal Steel Poland S.A. z Karkowa i Dąbrowy Górniczej a Zarządem Spółki były: niezrealizowanie uzasadnionych żądań płacowych, łamanie prawa oraz lekceważenie praw pracowniczych i związkowych.
W podpisanym porozumieniu Pracodawca zobowiązał się:

* wypłacić za okres od 1 czerwca do 30 września br. z wypłatą wynagrodzenia za miesiąc wrzesień br. dodatkowe wynagrodzenie na poczet uzgodnienia jednolitego systemu wynagradzania w Spółce w jednakowej kwocie dla każdego pracownika Spółki zatrudnionego na dzień 31 maja br.

* wypłacić dodatkowe wynagrodzenie na poczet uzgodnienia jednolitego systemu wynagradzania w Spółce za pozostały okres - do dnia uzgodnienia jednolitego systemu wynagradzania w Spółce, o ile to uzgodnienie nastąpi do dnia 31.12.2007r. - z wyrównaniem od dnia 1.10.2007r. z wypłatą najbliższego wynagrodzenia.
W przypadku braku uzgodnienia w/w terminie bez winy stron, wypłata nastąpi przy najbliższej wypłacie po dacie uzgodnienia jednolitego systemu wynagradzania.

* w celu zapewnienia realizacji zapisów pkt. 2 powyżej Strony przyjęły, że niezwłocznie dokonają zmiany zapisów pkt. I. ust. 3 Porozumienia Płacowego z dnia 30 marca br.

* Pracodawca zobowiązał się do przedłożenia aneksu do Porozumienia z 30 marca br. pozostałym Zakładowym Organizacjom Związkowym działającym w Spółce. Realizacja pkt. 2 niniejszego Porozumienia nastąpi pod warunkiem uzgodnienia i podpisania aneksu do Porozumienia z dnia 30.03.2007 r. przez te organizacje.

* Zarząd zobowiązał się też do utworzenia do końca listopada br. funduszu na nagrodę roczną za zrealizowany wynik finansowy spółki w 2007 r. w wysokości nie mniejszej niż 500zł brutto na każdego pracownika wg stanu zatrudnienia na dzień 31.10.2007r., której wypłata nastąpi wraz z wypłatą wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2007r. Ostateczna wysokość nagrody i zasady rozdziału funduszu zostaną uzgodnione w listopadzie br. w trybie porozumienia między stronami niniejszego porozumienia oraz pozostałymi związkami w Spółce.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ,,Solidarność'' Mittal Steel Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza oświadczyła, że treść niniejszego Porozumienia oraz jego realizacja w ustalonych terminach stanowi wypełnienie żądań będących przedmiotem sporu zbiorowego zgłoszonego pismem z dnia 27 sierpnia 2007r.

Powyższe porozumienie zażegnało rozszerzenie akcji protestacyjnej w spółce, ponieważ NSZZ "Solidarność" zapowiadała, że jeśli negocjacje nie przyniosą oczekiwanych efektów - przeprowadzi referendum wśród załogi i zaostrzy akcje protestacyjną do strajku włącznie.

Za wsparcie i życzliwość dla naszych działań ogromne podziękowania należą się wszystkim pracownikom Spółki, zwłaszcza tym, którzy do nas dzwonili albo w bezpośrednich rozmowach przekazywali swoje poparcie.

Jeszcze raz dziękujemy. LM10.09.2007
WALCOWNIA ZWG/W

Podsumowanie półrocznej działalności Komisji "S" ZWG/W

Spotkanie podsumowujące półroczną działalność przeprowadziła Komisja Wydziałowa Walcowni ZWG/W
W obradach uczestniczyło czteroosobowe prezydium Solidarności Huty Katowice. Po odczytaniu sprawozdania za okres marzec-wrzesień br. przez przewodniczącego "S" Eugeniusza Gerke i przyjęciu przez zebranych wywiązała się dyskusja.
Przewodniczący MOZ NSZZ "Solidarność" Jerzy Goiński mówi o planach właściciela dotyczących przewidywanych inwestycji oraz zmianach organizacyjnych i produkcyjnych w dąbrowskim oddziale.
Wymienił szereg działań interwencyjnych w sprawach pracowniczych podjętych w hucie i spółkach przez członków prezydium.
Odpowiadał na pytania dotyczące obrad IV Krajowego Zjazdu Delegatów "Solidarności" i porozumienia socjalnego z rządem RP.
Wiceprzewodniczący ds. płac i zatrudnienia - Lech Majchrzak - mówił o swoim uczestnictwie pracach nad nowym zakładowym układem pracy dla pracowników Mittal Steel Poland. Odpowiadał na pytania dotyczące spraw płacowych, projektu taryfikatora i emerytur pomostowych.
W nawiązaniu do projektu wprowadzenia w Mittal Steel Poland jednolitej siatki płacowej, Komisja podjęła stanowisko, by grupa tokarzy-kalibrowników przypisana została w tabeli płac do wyższej klasyfikacji zarobkowej tj. grupy pracowników na wydziałach produkcyjnych.
Oddelegowania i świadczenia statutowe przeznaczone dla członków związku oraz wyjazdy na uroczystości rocznicowe były tematem wystąpienia wiceprzewodniczącego - sekretarza Stanisława Szreka.
Przedstawiając zakres szkoleń organizowanych przez związek, zachęcał Komisję do szerokiego z nich korzystania.
Wiceprzewodnicząca - skarbnik Katarzyna Kulik przedstawiła szczegóły funkcjonującego w związku programu "GROSIK". Wiceprzewodniczący ds. socjalnych Janusz Czajkowski odpowiadał na pytania w sprawach dot. mieszkań zakładowych, żywienia zbiorowego i innych spraw z zakresu problematyki socjalno-bytowej.
Kolejne spotkanie sprawozdawcze komisji wydziałowej odbędzie się z końcem stycznia 2008 roku.

Robert Winkler\

05.09.2007
HK ZAKŁAD AUTOMATYZACJI
Do pracowników Spółki HK Zakład Automatyzacji

KOMUNIKAT NR 2

W dniu 04.09.2007 r. odbyła się pierwsza tura rokowań w ramach sporu zbiorowego. NSZZ "Solidarność" reprezentowali: Felicjan Hrabia, Andrzej Kaczor, Piotr Skowierzak, Lech Majchrzak i Andrzej Rogala. Natomiast Pracodawcę HK Zakład Automatyzacji Sp. z o.o. reprezentowali p. Józef Złotnik - Prezes Zarządu i p. Witold Kwaśniak - Wiceprezes Zarządu.

Rozpoczynając spotkanie oświadczyliśmy, że - w związku z nieuwzględnieniem przez Pracodawcę wszystkich naszych postulatów płacowych w wyznaczonym terminie (3 dni) - zgodnie z przepisami Ustawy "o rozwiązywaniu sporów zbiorowych" od dnia 27 sierpnia 2007r. formalnie i faktycznie w Spółce istnieje spór zbiorowy. Ponadto stwierdziliśmy, że zgodnie z przepisami ww. ustawy Pracodawca jest zobowiązany poinformować Okręgowego Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy o zaistnieniu sporu zbiorowego. Na nasze żądanie Pracodawca przekazał nam kopię pisma o dokonaniu takiego zawiadomienia, w którym między innymi Zarząd Spółki napisał, że (cyt.) ".ze względu na finansową i organizacyjną sytuację HK ZA Sp. z o.o. realizacja wniesionych przez MOZ NSZZ "Solidarność" MSP S.A. żądań płacowych nie jest aktualnie możliwa.".

Przystępując do bezpośrednich rokowań dotyczących zgłoszonego przedmiotu sporu stanowczo oświadczyliśmy, że podtrzymujemy zgłoszone postulaty płacowe i uznajemy je za w pełni uzasadnione, zwłaszcza w świetle wyników finansowych Spółki za 7 miesięcy br., bardzo dobrej pracy wszystkich pracowników Spółki, ciągłego wzrostu kosztów utrzymania oraz bardzo silnej konkurencji na rynku pracy w zawodach związanych z naszą branżą (elektronik, automatyk, informatyk, teletechnik i innych).

Zarząd Spółki podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko o braku możliwości zrealizowania zgłoszonych postulatów płacowych i zaproponował wprowadzenie bliżej nieokreślonych rocznych nagród o charakterze integracyjno - motywacyjnym w nowym zakładowym układzie zbiorowym pracy albo w porozumieniu wprowadzającym jednolity dla całej Spółki system wynagradzania. Odnosząc się do stwierdzenia Zarządu, że możliwy termin wprowadzenia tych zamian to koniec bieżącego roku - przypomnieliśmy, że w trakcie negocjacji płacowych w marcu br. Prezes Zarząd Spółki - p. Józef Złotnik wielokrotnie zapewniał, że wprowadzenie jednolitego systemu wynagradzania nastąpi najpóźniej w maju 2007 r. i tym samym zostanie uruchomiony funduszu w wysokości średnio 100 zł/pracownika na pokrycie kosztów ujednolicenia zasad wynagradzania ( pkt. 3 Porozumienia Płacowego z dnia 30.03.2007 r.).

W trakcie burzliwej dyskusji dotyczącej łamania przez Pracodawcę przepisów prawa pracy i podpisanych porozumień społecznych okazało się, że Pracodawca w okresie 7 miesięcy br. samowolnie, bez jakiejkolwiek zgody, a nawet bez wiedzy Organizacji Związkowych dokonał indywidualnych zmian (podwyżek) płac zasadniczych oraz wypłacił nagrody z funduszu nagród Dyrektora Naczelnego (mogą to być nagrody liczone w tysiącach złotych na osobę) jakiejś grupie pracowników Spółki.

Odnosząc się do tych bulwersujących informacji oświadczyliśmy, że Pracodawca swoimi ww. działaniami złamał zapisy art. 12 i art. 13 Zakładowego Układu Zbiorowego pracy dla Pracowników HK Zakładu Automatyzacji (ZUZP) oraz wprowadził w błąd (właściwie - oszukał) Organizacje Związkowe w trakcie negocjacji płacowych w marcu br. twierdząc, że Porozumienie Płacowe z 30.03.2007 r. wyczerpuje wszelkie możliwości finansowe Spółki w zakresie wzrostu płac w całym 2007 r. Ponadto żądaliśmy przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących powyższych bezprawnych działań Zarządu Spółki oraz szczegółowych informacji płacowych za okres 7 miesięcy 2007 r. Pracodawca zobowiązał się, że szczegółowe informacje płacowe zostaną przedstawione do dnia 12.09.2007 r. W związku z tym termin kolejnej tury rokowań został wyznaczony na dzień 14.09.2007 r., o których przebiegu będziemy na bieżąco informować w kolejnych komunikatach.

MOZ NSZZ "Solidarność"
Mittal Steel Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
Komisja HK Zakład Automatyzacji.03.09.2007
KOLPREM

Bliżej jednolitych zapisów ZUZP

W Spółce KOLPREM w wyniku trwających ponad miesiąc negocjacji, parafowano protokół dodatkowy nr 3 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Zmiany mają na celu dążenie do ujednolicenia zapisów ZUZP w ramach konsolidacji transportu kolejowego oraz dostosowanie zapisów do znowelizowanego Kodeksu Pracy. Zdaniem Przewodniczącego Zakładowej "Solidarności" Andrzeja Jonkisza zmiany poszyły w dobrym kierunku, ponieważ zacierają różnice pomiędzy układami stosowanymi dotychczas w KOLPREM Sp. z o.o. a MSP S.A. Jedną z ważnych zmian jest ustalenie 4 maja dniem wolnym od pracy. Podniesiono także z 20% do 26% maksymalną kartę hutnika.28.08.2007
HK ZAKŁAD AUTOMATYZACJI
Do pracowników Spółki HK Zakład Automatyzacji.

KOMUNIKAT NR 1

Informujemy, że w dniu 27.08.2007 r. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Mittal Steel Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza wszczęła spór zbiorowy z Pracodawcą HK Zakład Automatyzacji Sp. z o.o. Jako przedmiotu sporu zażądaliśmy niezwłocznej realizacji następujących postulatów płacowych:

1. Wypłacania w okresach miesięcznych z wypłatą wynagrodzenia za pracę pracownikom Spółki jednakowego dodatku harmonizacyjnego miesięcznie na każdego pracownika wg stanu zatrudnienia na dzień 31.05.2007 r. wraz z odpowiednim wyrównaniem.
2. Wypłacenia jednorazowej nagrody w jednakowej wysokości dla każdego pracownika Spółki wg stanu zatrudnienia na dzień 31.08.2007 r. w terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę za miesiąc sierpień 2007 r.

W naszej ocenie oczywistym uzasadnieniem powyższych postulatów płacowych jest przede wszystkich bardzo dobra praca wszystkich pracowników Spółki w okresie 7 miesięcy 2007 r. przekładająca się na dobre wyniki finansowe Spółki, a także ciągły wzrost kosztów utrzymania rodzin pracowniczych oraz konieczność sprostania nasilającej się konkurencji na rynku pracy.

Do podjęcia trudnej i odpowiedzialnej decyzji o wszczęciu sporu zbiorowego zmusiły nas również dotychczasowe działania i postawa Zarządu Spółki. W ostatnim okresie spotykamy się ze strony Pracodawcy z uporczywym łamaniem przepisów prawa pracy i podpisanych porozumień społecznych, z lekceważeniem i nie udzielaniem odpowiedzi na uzasadnione postulaty płacowe zgłaszane przez naszą Organizację Związkową oraz z nie przekazywaniem merytorycznych i konkretnych informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej.

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. "o rozwiązywaniu sporów zbiorowych" wyznaczyliśmy trzydniowy termin na przekazanie pisemnego stanowiska Pracodawcy odnoszącego się do powyższych żądań oraz uprzedziliśmy, że w przypadku nie uwzględnienia przez Pracodawcę wszystkich zgłoszonych postulatów płacowych w tym terminie, w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia sporu może zostać ogłoszony strajk.

Oświadczamy, że ze strony NSZZ "Solidarność" nigdy nie było i nie będzie przyzwolenia na łamanie prawa i lekceważenie praw pracowniczych, dlatego podjęliśmy decyzję o sporze zbiorowym, a także zamierzamy podjąć inne działania jeśli negocjacje nie przyniosą oczekiwanych efektów - do strajku włącznie. Ewentualny strajk zostanie poprzedzony referendum wśród pracowników Spółki i - sądząc po obecnym ogromnym niezadowoleniu Pracowników Spółki - wynik referendum wydaje się być oczywisty, tzn. zdecydowana większość opowie się za strajkiem i weźmie w nim czynny udział.
O przebiegu naszych dalszych działań i ich wynikach będziemy na bieżąco informować w kolejnych komunikatach.

MOZ NSZZ "Solidarność"
Mittal Steel Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
Komisja HK Zakład Automatyzacji.15.03.2007
IPS GRUPA SERWISOWA

KANDYDACI "S" WYGRYWAJĄ WYBORY W GRUPIE SERWISOWEJ

W dniach 14-15 marca br. w IPS Grupa Serwisowa Sp. z o.o. odbyły się wybory na członków Rady Nadzorczej z wyboru załogi.

W śląskim okręgu obejmującym oddziały w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu i Świętochłowicach kandydowali: Jan Nagórka popierany przez Solidarność oraz Wiesław Czyż przez pozostałe związki w spółce.

W Okręgu krakowskim startowało trzech kandydatów: Tadeusz Stasielak popierany przez Solidarność, Jerzy Biegun niezależny i Stanisław Pechciński - wspierany przez Związek Zawodowy Pracowników HTS.

Po podliczeniu głosów przez Komisję Wyborczą największą liczbę głosów uzyskali kandydaci Solidarności.

W Okręgu śląskim Członkiem Rady Nadzorczej w IPS GS został Jan Nagórka uzyskując 456 głosów. Jego kontrkandydat Wiesław Czyż uzyskał poparcie 279 wyborców.

Z Okręgu krakowskiego do Rady Nadzorczej spółki IPS GS wszedł Tadeusz Stasielak uzyskując 221 głosów. Na kandydującego Jerzego Bieguna głosowało 203 pracowników a na Stanisława Pechcińskiego - 193 .

Nowo wybrani Członkowie spółki IPS Grupa Serwisowa - Jan Nagórka i Tadeusz Stasielak dziękują za okazane poparcie i zaufanie. Zapewniają, że zgodnie z wcześniej złożonymi deklaracjami, dołożą wszelkich starań, by godnie reprezentować interesy wszystkich pracowników w Spółce.


<
O nas <> Struktury MOZ i ZOK <> Statut <> Dokumenty <> Świadczenia <> BHP i SIP <> Prawo pracy <> "Wolny Związkowiec" <> Wycieczki <> Sport i Rekreacja >
<
Galeria <> Archiwum <> Linki <> Kontakt >


(C) 2007 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - webmaster
e-mail -