Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy został uzgodniony
W ostatnich dniach kwietnia organizacje związkowe funkcjonujące w ArcelorMittal Poland S.A. i pracodawca doszli do porozumienia w ramach nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników spółki. Ostatecznie najważniejsze sporne kwestie negocjowane były na szczeblu Prezesa Zarządu i kompromisowo uzgodniono, iż nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe będą obowiązywały w niezmienionej formie jeszcze przez okres 10 lat. Utrzymane zostaną posiłki regeneracyjne, a metoda włączenia Karty Hutnika do płacy zasadniczej pracowników ugodowo została podzielona 50% na wprost, 50% brutto do brutta.

Podczas negocjacji ZUZP w AMP w pewnym momencie nastąpił pat w rozmowach, ponieważ żadna ze stron nie ustępowała w najważniejszych dla pracowników tematach. Pat ten przełamał Prezes Zarządu, który w ostatnich dniach kwietnia aktywnie włączył się w rokowania nowego układu i podjął decyzje pozwalające na zawarcie porozumienia.

Po trudnych negocjacjach stronom udało się uzgodnić porozumienie co do kształtu nowego ZUZP dla pracowników AMP. Najważniejsze kwestie zostały rozwiązane na następujący sposób:

- nagroda jubileuszowa - wypłacana będzie na dotychczasowych zasadach przez okres kolejnych 10 lat licząc od wejścia w życie nowego ZUZP, przy czym do podstawy jej wyliczenia nie będzie uwzględniana kwota odpowiadająca wzrostowi wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika wskutek włączenia następujących składników płacowych: 35 % kwotowego dodatku zmianowego, części dodatku nocnego, dodatku układowego i specjalnego dodatkowego wynagrodzenia z tytułu tzw. "Karty Hutnika". Po okresie 10 lat nagroda nie będzie wypłacana, w zamian podniesiona zostanie składka na PPE do 7%;

- odprawy emerytalno-rentowe - wypłacane będą na dotychczasowych zasadach przez kolejne 10 lat od wejścia w życie nowego ZUZP. Po tym okresie pracodawca będzie wypłacał odprawy w wysokości określonej w Kodeksie Pracy;

- posiłki profilaktyczne i regeneracyjne zostaną utrzymane, jednak w przypadku posiłków regeneracyjnych pracownicy po 31 grudnia 2021 r. będą partycypować w 50% w kosztach związanych ze wzrostem wartości posiłku, pozostałe 50% wzrostu kosztu pokryje pracodawca;

- ZFŚS będzie corocznie zwiększany o 20% odpisu podstawowego - będzie wynosił 120% odpisu ustawowego;

- załącznik nr 1 do ZUZP - taryfikator stanowisk i tabele zaszeregowania pracowników - będzie przedmiotem dalszych rozmów. Do czasu jego uzgodnienia będą stosowane zapisy dotychczasowego ZUZP w tym zakresie;

- włączenie do płacy zasadniczej części dodatku zmianowego - wysokość dodatku ustalona została na poziomie 4,08 za każdą godzinę pracy w 4BOP w normatywnym czasie pracy. Pozostała część obecnego dodatku (ok. 35%) zostanie włączona do płacy zasadniczej metodą brutto do brutta;

- waloryzacja dodatku zmianowego zostanie utrzymana jak dotychczas - coroczna automatyczna z dniem 1 stycznia;

- włączenie do płacy zasadniczej Karty Hutnika - w wysokości dotychczas przez pracownika otrzymywanej oraz: 1% - dla pracowników, których okres zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do KH jest niższy niż 2 lata, 2% - gdy okres ten jest niższy niż 3 lata, 3% - gdy okres ten jest niższy niż 4 lata, 4% - gdy okres ten jest niższy niż 5 lat. Odbędzie się poprzez włączenie 50% wartości aktualnej KH metodą brutto do brutta (uwzględniając 7% premii) oraz 50% metodą na wprost;

- włączenie do płacy zasadniczej dodatku układowego w wysokości 80 zł metodą brutto do brutta;

- godziny nadliczbowe - nadal będą 100% płatne za każdą godzinę pracy ponad normę;

- Mały Hutnik - w wysokości 6% średniej płacy w Spółce z I kwartału danego roku, nie mniej niż 250 zł. będzie przysługiwał raz w roku pracownikowi zatrudnionemu w AMP min. 12 miesięcy, bez względu na wymiar czasu pracy i ilość zawartych umów. Do okresu zatrudnienia zaliczane będzie zatrudnienie u pracodawców, którzy przejęli i realizowali zadania w oparciu o infrastrukturę techniczno-produkcyjną AMP przez pracodawców, którzy wypłacali specjalne dodatkowe wynagrodzenie roczne z tytułu tzw. "Karty Hutnika" - zaliczane mają być jedynie okresy, w których Karta Hutnika była wypłacana. Dzień Hutnika - 4 maja pozostaje dniem wolnym od pracy;

- wypłata na rzecz członków rodziny pracownika, który zmarł na skutek wypadku przy pracy, w drodze do/z pracy lub choroby zawodowej jednorazowego zadośćuczynienia w wysokości 75 tys.

- ilość pracowników AMP wyłączonych poza ZUZP - postanowieniami ZUZP objęci będą wszyscy pracownicy z wyłączeniem członków Zarządu i pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych - zgodnie z wykazem ustalonym odrębną decyzją Pracodawcy, w ilości nie większej niż 535 osób, a także pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Wyłączenie pracownika dotychczas objętego ZUZP z postanowień Układu, może się odbyć wyłącznie na zasadzie porozumienia z pracownikiem;

- maksymalna indywidualna wysokość Funduszu Premiowego nie może być wyższa niż 200% iloczynu płacy zasadniczej pracownika i procentowej wysokości FP;

- dodatek mentorski - wprowadzenie dodatku szkoleniowego dla pracowników przekazujących umiejętności i kompetencje osobom nowozatrudnionym na stanowiskach robotniczych, które przed zatrudnieniem nie wykonywały pracy na rzecz AMP oraz wdrażających te osoby do pracy. Dodatek Mentorski będzie wynosił 300 zł/miesiąc przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Wysokość dodatku będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik inflacji za rok poprzedzający dokonanie waloryzacji, podany przez GUS;

- dodatek brygadzistowski - wypłacany będzie w wyższej kwocie (75 zł - 300 zł);

- dodatek mistrzowski - wprowadzenie dodatku dla mistrzów mających do 5 podległych pracowników;

- opieka medyczna - wprowadzenie do ZUZP zapisów w zakresie organizacji w spółce opieki medycznej może skutkować zwolnieniem z ozusowania składek w tym obszarze;

- całodobowe dyżury lekarskie w czasie pracy zakładu odbywać się będą na dotychczasowych zasadach w dąbrowskiej lokalizacji spółki;

- dodatek za udział w drużynach ratownictwa gazowego - zwiększenie kwoty do 0,50 zł/godzinę - za gotowość do wykonywania czynności ratownictwa gazowego i dodatkowo: 1,00 zł/godzinę - dla prac lub czynności wykonywanych w II stopniu zagrożenia gazowego, 1,50 zł/godzinę - dla prac lub czynności wykonywanych w I stopniu zagrożenia gazowego;

- okres wypowiedzenia ZUZP i Porozumienia Okołoukadowego wynosi 9 m-cy.

Porozumienie będzie także stosowane wobec pracowników, którzy w 2021 r. po Dniu Włączenia zostaną zatrudnieni w AMP, a bezpośrednio przed dniem zatrudnienia rozwiązali umowę o pracę na zasadzie porozumienia stron z AMSG w trybie określonym w rozdziale I Porozumienia w zakresie łagodzenia skutków społecznych wynikających z realizacji procesów restrukturyzacyjnych z zastrzeżeniem poniższych dodatkowych ustaleń:

- zmianowy dodatek kwotowy i dodatek w porze nocnej obowiązujące w Spółce w dniu poprzedzającym Dzień Włączenia to wartości tych dodatków w AMSG w dniu podpisania Porozumienia;


- zapisy o dodatku układowym nie będą stosowane z uwagi na jego brak w AMSG;

- włączeniu podlega wartość pieniężna KH w AMSG z miesiąca poprzedzającego miesiąc zatrudnienia w AMP;

- przez zatrudnienie w Spółce w dniu wejścia w życie nowego ZUZP uznaje się też zatrudnienie w AMSG.

Pełna treść nowych dokumentów będzie dostępna na naszej stronie internetowej po ich formalnym podpisaniu, które przewidywane jest ostatecznie na 20 maja br.

Wzrost płacy zasadniczej z jednoczesną zmianą warunków pracy wynikający z wejścia w życie ZUZP nastąpi w drodze aneksów do umów o pracę.

Wzrost płac zasadniczych wynikający z decyzji o włączeniu - w związku z wejściem w życie niniejszego ZUZP - następujących składników płacowych do płacy zasadniczej: 34,93% zmianowego dodatku kwotowego z dnia poprzedzającego wejście w życie niniejszego ZUZP, części dodatku nocnego wysokości 0,75 zł za godzinę pracy w nocy, dodatku układowego i specjalnego dodatkowego wynagrodzenia z tytułu tzw. "Karty Hutnika" obowiązującego w dniu poprzedzającym wejście w życie niniejszego ZUZP, nie stanowi - w roku 2022 - podstawy do waloryzacji dodatku zmianowego.


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -