Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Zaległy urlop należy wykorzystać najpóźniej do 30 wrześniaNie wszyscy pracownicy - z różnych powodów wykorzystali przysługujący w 2019 r. limit dni urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z przepisami - powinni go wykorzystać najpóźniej do 30 września 2020 r.

Kodeks Pracy stanowi, że pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, do którego prawa nie może się zrzec. Wymiar przysługującego urlopu w danym roku wynosi 20 dni - w przypadku gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat i 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony powyżej 10 lat - do okresu zatrudnienia wlicza się również z tytułu ukończenia szkoły:

- zasadniczej lub równorzędnej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej niż 3 lata,
- średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej niż 5 lat,
- średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych - 5 lat;
- średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata;
- szkoły policealnej - 6 lat;
- szkoły wyższej - 8 lat;

przy czym powyższej okresy nie podlegają sumowaniu.

Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego należy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki - w zależności, który wariant jest dla pracownika korzystniejszy.

Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Na wniosek pracownika przysługujący urlop może zostać podzielony na części, jednak co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Plan urlopów nie obejmuje natomiast 4 dni - tzw. urlopu na żądanie. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wiosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami lub z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy - jeśli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

Pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu tylko wtedy, gdy jego obecności wymagają okoliczności nieprzewidzialne w chwili rozpoczynania urlopu. W takim przypadku pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Urlop należny niewykorzystany w danym roku kalendarzowym (zaległy) pracodawca jest zobowiązany udzielić najpóźniej do 30 września roku kolejnego.


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -