Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


Stanowisko ws. odrzucenia zaostrzenia polityki klimatyczno-energetycznej UEKomisja Krajowa NSZZ "Solidarność" z aprobatą przyjęła odrzucenie przez polską delegację wniosków końcowych z czerwcowego szczytu Rady Europejskiej, dotyczących kolejnego zaostrzenia polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Trzeba jasno i wyraźnie podkreślić, że akceptacja zapisów o osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku, oznaczałaby katastrofę dla polskiej gospodarki oraz trwałe zubożenie mieszkańców naszego kraju. Postawa Premiera Mateusza Morawieckiego podczas szczytu w Brukseli stanowi pierwszy od wielu lat przykład skutecznej realizacji polskiej racji stanu w obszarze polityki klimatyczno-energetycznej UE - napisali Członkowie Komisji w przyjętym Stanowisku nr 12/19 ws. odrzucenia przez rząd RP kolejnego zaostrzenia polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej podczas posiedzenia w dniu 26 czerwca 2019 r. w Olsztynie. W posiedzeniu KK uczestniczył nasz przedstawiciel - Jerzy Goiński.

Członkowie KK w przyjętym Stanowisku podkreślili, że wcześniej, zwłaszcza w trakcie rządów poprzedniej koalicji, ponosiliśmy na tym polu wyłącznie dotkliwe porażki. Asertywna postawa Premiera RP zasługuje na tym większe uznanie, że natężenie propagandy i dezinformacji w kwestii wpływu człowieka na zmiany klimatyczne jest obecnie większe niż kiedykolwiek. Z kolei każda próba krytycznej oceny dotychczasowej polityki klimatyczno-energetycznej UE, czy weryfikacji prognoz działającego przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), dotyczących globalnego ocieplenia powoduje wściekły atak potężnego lobby zwolenników całkowitej dekarbonizacji.

W dokumencie stwierdzono, że politycy wszystkich ugrupowań opozycyjnych, a także zdecydowana większość mediów bezkrytycznie powtarzają manipulacje zawarte w tych atakach, politycy i komentatorzy używają argumentu walki ze smogiem na poparcie postulatu dotyczącego eliminacji węgla z polskiej gospodarki, nie mając świadomości, jakie byłyby gospodarcze i społeczne koszty z tym związane.

Członkowie KK zwrócili uwagę na odejście od energetyki węglowej przez Niemcy i związane z tym koszty oraz możliwości dekarbonizacji polskiej gospodarki, której znaczącą część stanowią branże najbardziej narażone na negatywne skutki dekarbonizacji, czyli m.in. sektor hutniczy, wydobywczy, motoryzacyjny czy cementowy, a także znacznie większy w porównaniu do Niemiec udział węgla w miksie energetycznym.

W stanowisku zwrócono uwagę, iż zdania naukowców dotyczące wpływu człowieka na zmiany klimatyczne oraz skutki tych zmian są podzielone, przytoczono m.in. stanowisko Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk dotyczące globalnego ocieplenia, gdzie wskazano m.in.: "Badania geologiczne dowodzą niezbicie, że stała zmienność jest podstawową cechą klimatu Ziemi w całej jej historii (.). Należy bezwzględnie zachować daleko idącą powściągliwość w przypisywaniu człowiekowi wyłącznej, czy choćby tylko dominującej, odpowiedzialności za zwiększoną emisję gazów cieplarnianych, gdyż prawdziwość takiego twierdzenia nie została udowodniona (.). Błędne też mogą być decyzje polityków podejmowane w oparciu o niekompletny zespół danych. W takich warunkach łatwo o - przystrojony poprawnością polityczną - lobbing inspirowany przez kręgi zainteresowane na przykład sprzedażą szczególnie kosztownych, tak zwanych ekologicznych, technologii energetycznych." Przypomniano również, że Polska w ostatnich dziesięcioleciach wykonała ogromny wysiłek dotyczący redukcji CO2 i z nawiązką wypełniła zobowiązania zawarte w protokole z Kioto. Tymczasem najwięksi emitenci tego gazu, tacy jak USA, Indie czy Chiny nie podejmują adekwatnych działań w tym zakresie. W tej sytuacji przyjmowanie kolejnych celów redukcyjnych przez UE, która odpowiada zaledwie za niespełna 10 procent światowej emisji CO2, jest zupełnie pozbawione sensu.

Pełna treść przyjętego Stanowiska, w którym KK nie wyrażamy zgody na szybką dekarbonizację, która oznaczałaby likwidację setek tysięcy miejsc pracy w naszym kraju, zahamowanie rozwoju gospodarczego oraz trwałe zubożenie społeczeństwa znajduje się na naszej stronie internetowej (www.hksolidarnosc.pl). Tej samej treści stanowisko zostało przyjęte wcześniej przez Zarząd Regionu śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Zapewnienia o podjęciu działań przez Rząd zmierzających do realizacji systemu wsparcia przeciwdziałającego obniżeniu konkurencyjności polskich firm przedstawił Solidarności pisemnie z up. Ministra Przedsiębiorczości i Technologii Sekretarz Stanu Marcin Ociepa. Pismo stanowiące odpowiedź na wystąpienie naszego Związku Solidarność otrzymała 27 czerwca br. Przedstawiciel Rządu informuje, iż aktualnie procedowana jest ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych określająca zasady, tryb udzielania i sposób obliczenia wielkości pomocy publicznej z tytułu przenoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji w rozumieniu ustawy z 2 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytworzenia produktów w sektorach lub podsektorach energochłonnych. Projekt ustawy przewiduje, wypłatę rekompensat w latach 2020 - 2021.

W dniu 6 czerwca br. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął dokument i rekomendował go pod obrady Rady Ministrów. Równolegle trwa proces prenotyfikacji systemu rekompensat w Komisji Europejskiej.

W obszarze międzynarodowej polityki handlowej, w związku z nałożeniem amerykańskiego cła na stal i aluminium wprowadzone zostały środki ochronne ze względu na ryzyko przekierowania z państw trzecich znacznych ilości wyrobów na europejski rynek. Od 2 lutego br. dostępne są nowe wielkości kontyngentów. Środki ochronne obowiązywać będą do 16 lipca 2021 r.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało jednocześnie o prowadzeniu stałego dialogu z zarządem ArcelorMittal Poland S.A. w sprawie zaplanowanego na wrzesień tymczasowego wstrzymania pracy części surowcowej w krakowskim oddziale AMP.Stanowisko KK nr 12/19 ws. odrzucenia przez rząd RP kolejnego zaostrzenia polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2018 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone - redakcja
e-mail -