Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....
JUŻ JEST! Nowy numer "Wolnego Związkowca"

ZAPRASZAMY
DO CZYTANIA


13 grudnia – pod Krzyżem HK

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników w piątek, 13 grudnia br. o godz. 9.00 - w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - pod pamiątkowy Krzyż znajdujący się za bramą główną ArcelorMittal Poland S.A.


Pod symbolicznym Krzyżem, poświęconym uczestnikom i ofiarom zrywu i protestu robotniczego sierpnia ‘80 r. oraz grudnia ‘81 r. przedstawiciele dąbrowskiej Solidarności składając kwiaty upamiętnią wciąż wywołujące wiele emocji wydarzenia sprzed 38 lat, w których brali udział pracownicy Huty Katowice. Oddadzą również hołd Tym, którzy podjęli walkę o wolność i godność Polaków ryzykując własnym zdrowiem, życiem, przyszłością - nie tylko własną, ale i swoich rodzin.

Huta Katowice podczas wprowadzenia stanu wojennego zamieniona została w twierdzę nie do zdobycia. Hutnicy stawiali czynny i skuteczny opór ówczesnej władzy, a strajk w naszym kombinacie był jednym z najdłuższych w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do przyjścia, oddania pamięci, szacunku i wdzięczności. To kilka minut, ale jakże ważnych...


38 lat po pacyfikacji Kopalni „Wujek”

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. serdecznie zaprasza na uroczyste obchody 38 rocznicy pacyfikacji kopalni Wujek, które odbędą się 16 grudnia 2019 r. w Katowicach.

16 grudnia 1981 r. w wyniku pacyfikacji Kopalni Węgla Kamiennego Wujek śmierć poniosło 9 górników: Jan Stawisiński, Joachim Józef Gnida, Józef Czekalski, Józef Krzysztof Giza, Ryszard Józef Gzik, Bogusław Kopczak, Andrzej Pełka, Zbigniew Wilk, Zenon Zając. 23 górników zostało rannych.

Ranni w prowadzonej akcji licznie byli także milicjanci i żołnierze. Wydarzenia z KWK Wujek były największą tragedią stanu wojennego w Polsce.

Obchody rocznicowe pacyfikacji kopalni Wujek rozpoczną się odprawioną o godz. 16.00 uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - ul Piękna 8, Katowice.

O godz. 17.15 nastąpi przemarsz pod Krzyż - Pomnik Poległych Górników przy kopalni „Wujek”, gdzie następnie o godz. 17.45 kontynuowane będą uroczystości, apel poległych, składanie wieńców i kwiatów (Plac NSZZ „Solidarność”, Katowice).

Dąbrowska Solidarność organizuje transport na obchody rocznicowe - wyjazd 16 grudnia br. o godz. 14.00 spod budynku związkowego DAMM 4. Osoby zainteresowane proszone są o zapisy w sekretariacie Związku osobiście (pok. nr 6) lub telefonicznie - 61 05.

Uroczystości objęte są Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.


Paczki mikołajkowe dla dzieci Członków NSZZ „Solidarność”

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów - Członków Związku MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza po odbiór paczek mikołajkowych dla swoich pociech.

Paczki wydawane będą od dnia 27 listopada do 13 grudnia w godz. 7.00 - 15.00 w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4, pok. 6.

Członkowie Związku - opiekunowi dzieci zobowiązani są do osobistego odbioru paczki, a przy odbiorze niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Przypominamy, że akcją mikołajkową objęte są dzieci, które urodziły się w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 października br., a ich rodzice (opiekunowie prawni) dostarczyli do Związku akt urodzenia.


Dodatkowe świadczenie z ZFŚS w AM Service Group
Celem uzyskania świadczenia niezbędne jest złożenie w BP Partner - kto tego jeszcze nie uczynił - informacji o osiąganych w rodzinie dochodach oraz złożenie do dnia 16 grudnia br. stosownego wniosku o wypłatę świadczenia (wniosek dostępny jest m. in. na naszej stronie internetowej i w budynku AKPiR pok. nr 7). Wypłaty przyznanych świadczeń dokonywane będą sukcesywnie.


Komisja Świadczeń Socjalnych w ArcelorMittal Service Group Sp. z o. o. uchwaliła przyznanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dodatkowego świadczenia, uzależnionego od osiąganego przez pracownika dochodu w rodzinie.


Świadczenie przysługuje wszystkim pracownikom, którzy są w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku, a jego wysokość jest uzależniona od osiąganego dochodu na członka rodziny:

świadczenie w wysokości 320 zł brutto - przy dochodzie na członka rodziny do 3.000 zł brutto;

świadczenie w wysokości 300 zł brutto - przy dochodzie na członka rodziny powyżej 3.000 zł brutto.


* Wniosek


Dodatkowe świadczenie na święta w Sanpro Synergy
Wnioski dostępne są na naszej stronie internetowej w oraz w biurze Sanpro Synergy.

* Wniosek


W dwóch wielkościach - w zależności od dochodu pracownika ustalone zostało dodatkowe świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Sanpro Synergy Sp. z o. o.

Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Sanpro Synergy ustaliła kwoty i warunki wypłatały dodatkowego świadczenia na święta. Świadczenie wypłacone będzie pracownikom pozostającym w zatrudnieniu według stanu na dzień 1 listopada 2019 r. Warunkiem jest także złożenie przez pracownika stosownego wniosku w nieprzekraczalnym terminie od 4 listopada - 6 grudnia br. w biurze spółki.

Wysokość świadczeń uzależniona będzie od średniego dochodu netto z ostatnich 3 miesięcy na osobę w rodzinie:

• dochód do 2.000 zł netto – świadczenie w wysokości 1.100 zł brutto;
• dochód powyżej 2.000 zł netto – świadczenie w wysokości 1.000 zł brutto.


Dodatkowe świadczenie z ZFŚS w AMP
Wnioski o dodatkowe świadczenie dostępne są w BP Partner, a także na naszej stronie internetowej.

* Wniosek

Wnioski o świadczenie należy składać od 4 listopada do 13 grudnia br. w BP Partner Sp. z o. o., a jego realizacja nastąpi w terminie do 14 dni roboczych licząc od daty zarejestrowania kompletnego wniosku.


Główna Komisja Świadczeń Socjalnych postanowiła uruchomić dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. dodatkowe świadczenie na Święta Bożego Narodzenia 2019 ze środków ZFŚS. Wysokość świadczenia uzależniona jest od dochodu w rodzinie danego pracownika.

O dodatkowe świadczenie ubiegać się mogą pracownicy AMP pozostający w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku. Warunkiem koniecznym uzyskania świadczenia jest również złożenie Informacji o dochodach w rodzinie na potrzeby ZFŚS AMP na 2019 r. (pracownicy, którzy w tym roku tego nie uczynili - muszą tę informację uzupełnić).

W zależności od osiąganego dochodu na osobę w rodzinie danego pracownika wysokość świadczenia wynosi:

600 zł - przy dochodzie do 1.300,00 zł;
500 zł - przy dochodzie od 1.300,01 do 2.100,00 zł;
350 zł - przy dochodzie od 2.100,01 do 3.000,00 zł;
250 zł - przy dochodzie od 3.000,01 do 5.000,00 zł;

Świadczenie nie przysługuje przy osiąganym dochodzie na członka rodziny danego pracownika powyżej 5.000,00 zł.


Nagroda za III kwartał br. w AMP
Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość nagrody ustalana jest w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

Przez przepracowanie lub pozostawanie w zatrudnieniu rozumie się pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego.


W gwarantowanej wysokości - 250,00 zł zostanie w listopadzie wypłacona nagroda pracownikom zatrudnionym w ArcelorMittal Poland S.A. Po raz kolejny nie będzie nagrody za wynik EBITDA, o której mówi porozumienie w zakresie wzrostu płac w latach 2018 i 2019.

Zgodnie z zawartym między stroną społeczną a pracodawcą - AMP porozumieniem płacowym - wraz z wynagrodzeniem za październik br. zostanie wypłacona nagroda za wkład pracy.

Niestety, wysokość wypłaconej nagrody będzie na gwarantowanym porozumieniem poziomie - 250 zł. Już po raz kolejny pracownicy nie otrzymają nagrody za wynik EBITDA, gdyż nie został spełniony warunek osiągnięcia zakładanego w Biznesplanie wyniku za poprzedni kwartał kalendarzowy.

Nagroda przysługuje pracownikom zatrudnionym na dzień 1 listopada br.

Wypłacana nagroda gwarantowana - za wkład pracy pracowników AMP jest pomniejszana o 1/3 za każdy nieprzepracowany pełny miesiąc danego kwartału kalendarzowego w związku z zatrudnieniem w AMP w innym terminie niż w pierwszym dniu pierwszego miesiąca danego kwartału kalendarzowego, przy czym do okresu zatrudnienia zalicza się również staż pracy pracownika w podmiotach gospodarczych świadczących pracę na rzecz AMP - jeżeli przypadał on bezpośrednio przed zatrudnieniem w AMP.STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDI

WSTĄP DO NAS


WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu GminnegoŁazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -