Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....
Msza św. w intencji śp. Władysława Molęckiego

Msza święta w intencji śp. Władysława Molęckiego zostanie odprawiona 5 listopada br. o godzinie 15.30 w Żarkach Letnisko.

Władysław Molęcki - wieloletni działacz związkowy i Przewodniczący Solidarności w Hucie Katowice w latach 1998 - 2006.

Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, był wieloletnim Członkiem Komisji Krajowej „S”. Podczas prywatyzacji Polskich Hut Stali był rzecznikiem strony społecznej w negocjacjach z przedstawicielami koncernu Mittal Steel.

5 listopada br. w Parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żarkach Letnisku, ul. Grunwaldzka 14 odprawiona zostanie Msza św. w intencji śp. Władysława, na którą serdecznie zapraszamy.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Związku
tel. 61 - 05.


WIELKA ZBIÓRKA DLA SCHRONISKA.

MOZ NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza włączyła się w akcję

WIELKA ZBIÓRKA DLA SCHRONISKA. Karma wraca!!!
organizowaną przez Region Śląsko-Dąbrowski.

Akcja prowadzona jest przez cały październik 2020 r. i ma pomóc zwierzętom zaprzyjaźnionych schronisk m.in. na terenie Zagłębia i Śląska.

W ramach zbiórki prosimy o przynoszenie nakrętek, kocy, ręczników (mogą być stare, ale czyste, w dobrym stanie), żwirku i zabawek, karmy dla zwierząt, akcesoriów oraz środków higieny (tj. szczotki, smycze, obroże, szelki, podkłady, szampony dla zwierząt itp.)

Powyższe rzeczy zbierane są do pojemnika znajdującego się w budynku związkowym DAMM 4 - na korytarzu.

Dary od Państwa zostaną przekazane do koordynatorów zbiórki z początkiem listopada br. Za okazaną pomoc dla zwierzaków z góry serdecznie dziękujemy!


Dodatkowe świadczenie dla pracowników Sanpro Synergy

Dodatkowe świadczenie w formie pieniężnej zostanie wypłacone uprawnionym do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownikom spółki Sanpro Synergy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od dochodu na członka rodziny osiąganego przez pracownika. Decyzję o wypłacie podjęła Komisja ZSŚS podczas posiedzenia w dniu 14 października br.

Komisja Socjalna działająca w Sanpro Synergy postanowiła uruchomić dla pracowników spółki uprawnionych do świadczeń z ZFŚS - dodatkowe świadczenie w formie pieniężnej ze środków będących w dyspozycji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wysokość świadczenia dla uprawnionego pracownika uzależniona jest od jego dochodu na osobę w rodzinie i wynosi:

- przy dochodzie do 2.000 zł - świadczenie w wysokości 1.100 zł;
- przy dochodzie powyżej 2.000 zł - świadczenie w wysokości 1.000 zł.

>> czytaj więcej >>


Basen Nemo zamkniętyAquapark Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza od dnia 17 października br. do odwołania pozostaje dla klientów zamknięty.

Powodem podjęcia decyzji o zamknięciu obiektu jest konieczność przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19.


Organizacje związkowe wystąpiły o dodatkowe świadczenie pieniężne

W czwartek 8 października 2020 r. organizacje związkowe funkcjonujące w ArcelorMittal Poland S.A. przyjęły Stanowisko dotyczące wypłaty świadczenia pieniężnego dla pracowników AMP. Konkretnie chodzi o kwotę 1.000 zł/pracownika za pracę w trudnych warunkach z narażaniem zdrowia własnego oraz rodziny podczas pandemii COVID-19.

Organizacje Związkowe wystąpiły do pracodawcy z wnioskiem o wypłacenie pracownikom AMP świadczenia pieniężnego za wzmożony wysiłek w funkcjonowanie Spółki w okresie pandemii w wysokości 1.000 zł/pracownika w terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę za miesiąc październik 2020 roku.

Związkowcy w uzasadnieniu wniosku o wypłatę dodatkowego świadczenia podkreślili, że praca w okresie pandemii w utrudnionych warunkach związanych z podwyższonym reżimem sanitarnym oraz stałego zagrożenia epidemiologicznego wymaga od pracowników Spółki dodatkowego wysiłku, zaangażowania oraz odpowiedzialności za współpracowników i ciągłość produkcji.

Zwrócili również uwagę, że okres pandemii spowodował dla części pracowników znaczącą utratę dotychczasowych wynagrodzeń i drastyczne pogorszenie ich sytuacji materialnej, a dla pozostałych pracowników spadek wartości nominalnej i realnej ich wynagrodzeń za pracę wskutek braku podwyżek płac w 2020 roku i nie wypłacenia po raz pierwszy od wielu lat nagrody za wkład pracy w funkcjonowanie Spółki w danym roku.

Stanowisko zostało przekazane pracodawcy w poniedziałek, 12 października br., a na odpowiedź strona związkowa oczekuje w stałej gotowości do rozmów celem ustalenia szczegółowych zasad wypłaty przedmiotowego świadczenia pieniężnego.


Stanowisko płacowe na 2021 rok przekazane pracodawcy

Organizacje związkowe funkcjonujące w ArcelorMittal Poland S.A. wystąpiły do pracodawcy o rozpoczęcie rozmów dotyczących wzrostu wynagrodzeń pracowników spółki na 2021 r. Stosowne Stanowisko zostało przekazane pracodawcy w piątek, 16 października br.

Związki zawodowe na podstawie zapisów § 31 ust. 1 i 2 obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników AMP wystąpiły do pracodawcy o dokonanie z dniem 1 stycznia 2021 roku zmian płacowych dla Pracowników spółki.

W przekazanym stanowisku dotyczącym przyrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pracowników ArceloMittal Poland i Spółek z Grupy ArcelorMittal w 2021 roku. związkowcy wnieśli o:

- podwyższenie płac zasadniczych pracowników Spółki objętych ZUZP o kwotę 400 zł/pracownika;

- włączenie do płacy zasadniczej każdego uprawnionego pracownika „metodą na wprost” kwoty 80 zł, wypłacanej obecnie jako odrębny składnik płacowy pod kodem „dodatek układowy”;

- wypłacenie nagrody za wkład pracy w funkcjonowanie Spółki w 2020 roku w wysokości 2.500 zł dla każdego Pracownika AMP lub Spółki Zależnej, w terminie uzgodnionym przez Strony ZUZP;

- pozostawianie (redystrybucję) środków finansowych z wynagrodzeń po odchodzących Pracownikach do dyspozycji Dyrektorów Zakładów/Biur Spółki na wzrost płac zasadniczych Pracowników w danej jednostce organizacyjnej, z zastrzeżeniem, że zwolnione środki finansowe w wyniku odejścia ze stanowiska robotniczego nie mogą być przesuwane na wzrost wynagrodzeń na stanowiskach nierobotniczych;

- dokonanie uzgodnienia o następującej treści: „Strony ustalają, iż stosownie do Komunikatu ze spotkania z Dyrektorem Generalnym z 14.02.2014 r., zasady rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających dni wolnych od pracy będą kontynuowane nie krócej jak do 31.12.2021 r.”

Zgodnie z obowiązującymi zapisami ZUZP stosowne porozumienie w zakresie podwyżek płac powinno zostać zawarte do końca IV kwartału - tj. do 31 grudnia 2020 r., chyba że strony zdecydują o przesunięciu tego terminu. Dlatego też strona związkowa wniosła do pracodawcy o niezwłoczne rozpoczęcie negocjacji płacowych.

Pod stanowiskiem podpisało się w sumie 14 związków.


Zmiana godzin obsługi w Sanpro Synergy
Kontakt telefoniczny pod numerami:

Obsługa socjalna:

• 32 792 75 69
• 32 735 50 12
• 664 983 553
• 510 015 476

Obsługa turystyczna:

• 32 792 86 05
• 32 792 86 06


W związku z przedłużającym się stanem epidemii wirusa COVID-19 spółka Sanpro Synergy od 13 października br. wprowadziła nowe godziny otwarcia biura w Dąbrowie Górniczej.

Dąbrowskie biuro Sanpro Synergy czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00.

Jednocześnie pamiętać należy, że w związku z pandemią zalecane jest załatwianie wszelkich spraw związanych z obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez Sanpro Synergy Sp. z o.o. z wykorzystaniem poczty elektronicznej, telefonu, tradycyjnej poczty oraz skrzynki nadawczej znajdującej się przy wejściu do biura.

Wszystkie wnioski udostępnione są na stronie internetowej Sanpro Synergy:
www.zfss.bppartner.com.pl –> Pliki do pobrania.

Wnioski i zapytania należy przesyłać mailowo na adres
socjalny.partner@impel.pl

Adres do wysyłki dokumentów pocztą polską:

Sanpro Synergy Sp. z o.o.
aleja Józefa Piłsudskiego 90
41-308 Dąbrowa Górnicza
(budynek Unitech 1, obok zajezdni tramwajowej).


Wielki Piec w krakowskiej hucie nie zostanie uruchomiony

W czwartek, 8 października 2020 r. Prezes ArcelorMittal Poland S.A. przekazał stronie związkowej podjętą decyzję, że Wielki Piec w krakowskim oddziale spółki nie zostanie uruchomiony, a cała część surowcowa poddana zostanie już w tym miesiącu likwidacji. W Krakowie nadal funkcjonować będzie część przetwórcza oraz koksownia. Największym problemem do rozwiązania pozostają kwestie pracownicze.

- To trudny dzień dla nas wszystkich - to jedne z pierwszych słów, jakie wypowiedział prezes przekazując stronie społecznej informację o likwidacji części surowcowej w Krakowie. Podczas spotkania zaznaczył również, że wbrew pozorom - decyzja ostatecznie wzmocni Kraków, gdzie planowane są kolejne inwestycje. Duże nakłady inwestycyjne mają zostać poniesione również w części surowcowej w Dąbrowie Górniczej. >> czytaj więcej >>STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDI

WSTĄP DO NAS


WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu GminnegoŁazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -