Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa GórniczaPRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....TERMINY zebrań sprawozdawczo-wyborczych w poszczególnych Komisjach:


- 01 lutego 2023 r. godz. 10.30 - Komisja Emerytów i Rencistów - Restauracja Astra
(Dąbrowa G., ul. Gustawa Morcinka 14)
- 03 lutego 2023 r. godz. 14.15 - Tokarnia Walców - bud. związkowy DAMM 4 s. 119;
- 06 lutego 2023 r. godz. 14.00 - PED - budynek związkowy DAMM 4 sala 119
- 06 lutego 2023 r. godz. 14.00 - POM Suwałki;
- 06 lutego 2023 r. godz. 12.00 - Alkat Sp. z o. o. - salka konferencyjna Alkat;
- 07 lutego 2023 r. godz. 14.00 - Zakład Walcownia Duża - budynek socjalny sala reprezentacyjna (IIIp.);
- 08 lutego 2023 r. godz. 13.30 - BJ - świetlica BJ;
- 08 lutego 2023 r. godz. 14.00 - Zakład Stalownia - świetlica budynku socjalnego;
- 09 lutego 2023 r. godz. 14.00 - Zakład Walcownia Średnia - świetlica;
- 10 lutego 2023 r. godz. 13.00 - Biuro Utrzymania Ruchu, Informatyki i GM - budynek związkowy DAMM 4 sala 119;
- 13 lutego 2023 r. godz. 11.00 - Unimed Sp. z o. o.


Wyniki wyborów w Komisjach Wydziałowych/Zakładowych/Spółek

Są już pierwsze wyniki wyborów władz statutowych ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza - na szczeblu poszczególnych Komisji Wydziałowych/Zakładowych/Spółek, gdzie Członkowie Związku (lub wybrani wcześniej delegaci) wybierają Przewodniczącego Komisji, skład Komisji oraz Delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów dąbrowskiej Solidarności, które z kolei wybierze wyższe władze naszej organizacji.


Wyniki dotychczas przeprowadzonych wyborów przedstawiają się następująco:

Komisja Wydziałowa Administracji - wybory przeprowadzone zostały poza zebraniem (z urną), zakończone zostały 17 stycznia 2023 r. Wyniki wyborów:

Przewodniczący: Szymański Grzegorz;
Członkowie Komisji:
Kopciara Marek, Kucharczyk Barbara;
Delegaci na MZD: Kopciara Marek, Szymański Grzegorz.

Komisja Wydziałowa Zakład Wielkie Piece - wybory odbyły się 19 stycznia br. Wyniki wyborów:

Przewodniczący: Świątkowski Roman;
Członkowie Komisji:
Chyc Patryk, Dylowski Paweł, Jurek Adam, Niemiec Rafał, Sioła Grzegorz, Szypczyński Dariusz;
Delegaci na MZD: Chyc Patryk, Dylowski Paweł, Niemiec Rafał, Sioła Grzegorz, Szypczyński Dariusz, Świątkowski Roman.

Komisja Przedsiębiorstwa Usług Wodociągowych HKW Sp. z o. o. - wybory odbyły się 24 stycznia br. Wyniki wyborów:

Przewodniczący: Woszczyk Adam;
Członkowie Komisji: Chałupka Jacek, Nowacka Aneta;
Delegat na MZD: Woszczyk Adam.

Komisja PPUH Consensus Company Sp. z o. o. - wybory odbyły się 27 stycznia br. Wyniki wyborów:

Przewodniczący: Chmiel Agnieszka;
Członkowie Komisji: Karpowicz Justyna, Rajkowska Danuta, Szrek Ewa;
Delegat na MZD: Chmiel Agnieszka, Rajkowska Danuta.

Komisja PUK Kolprem Sp. z o. o. - wybory odbyły się 27 stycznia br. Wyniki wyborów:

Przewodniczący: Opler Piotr;
Członkowie Komisji: Duda Paweł, Kleszczowski Piotr, Lada Szymon, Leś Artur, Wijatkowski Adam, Zawiązalec Artur;
Delegat na MZD: Błaut Filip, Janus Krzysztof, Lada Szymon , Opler Piotr, Wijatkowski Adam.


Komisja Pojednawcza AMP w 2023 r.

Powołana została przez pracodawcę i funkcjonujące w ArcelorMittal Poland S.A. organizacje związkowe Komisja Pojednawcza na kadencję 2023 - 2027. Podczas pierwszego posiedzenia w dniu 24 stycznia br. komisja ukonstytuowała się, a jej przewodniczącym został Ryszard Wormuth.

Powołanie w AMP Komisji Pojednawczej wynika z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Komisję powołuje się celem polubownego załatwiania sporów o roszczenia pracowników ze stosunku pracy.

W nowej kadencji, która została ustalona na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2027 r. Komisji Pojednawczej przewodniczył będzie

Wormuth Ryszard

Jego zastępcami zostali:

Bańcerek Marcin
Dębiec Robert (z ramienia NSZZ „Solidarność”)
Janus Mariusz
Lekszton Gabriela
Strzępka Rafał
Szypczyński Dariusz (z ramienia NSZZ „Solidarność”).

Ponadto Komisję Pojednawczą tworzą: Drazek Barbara, Foltyn Piotr, Karoń Marek, Olczyk Grzegorz, Owcarz Piotr, Piątek Mateusz, Słomczyński Jakub (z ramienia NSZZ „Solidarność”), Smalarz Iwona, Sobieraj Zdzisław (z ramienia NSZZ „Solidarność”), Śliwa Henryk, Wojtasik Janusz, Woźniak Janusz (z ramienia NSZZ „Solidarność”).


HARMONOGRAMY PRACY W AMP '2023

Harmonogram pracy - 4BOP

Harmonogram pracy - JGR

Harmonogram pracy - system -rownowZebrania sprawozdawczo - wyborcze
w Komisjach wydziałowych, Zakładowych i Spółek

Trwa okres wyborczy władz statutowych NSZZ „Solidarność” na kadencję 2023 - 2028. Ostatecznie wybory władz Związku na szczeblu krajowym mają zakończyć się do 31 października. Wcześniej jednak wybory muszą zostać przeprowadzone w działających w zakładach pracy jednostkach organizacyjnych Związku.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym Solidarności w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland S.A. wybory w poszczególnych komisjach wydziałowych/zakładowych/spółek muszą zostać przeprowadzone do 17 lutego br.

Dotychczas zgłoszone zostały przez Przewodniczących poszczególnych Komisji następujące zebrania:. >> WIĘCEJ >>


Z Nowym Rokiem nowa wysokość świadczeń dla Członków Solidarności!

Międzyzakładowa Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza podjęła decyzję o podwyższeniu z dniem 1 stycznia 2023 r. wysokości świadczeń statutowych dla Członków Związku, a także progów dochodowych uprawniających do zapomogi przyznawanej przez Komisję Zapomóg. Stosowna uchwała podjęta została 21 grudnia 2022 r.

W związku z decyzją MK od 1 stycznia 2023 r. w dąbrowskiej Solidarności obowiązują nowe wysokości poszczególnych świadczeń statutowych. Członkowi MOZ NSZZ Solidarność ArcelorMittal Poland S.A. – Dąbrowa Górnicza przysługują następujące świadczenia: >> WIĘCEJ >>


Jest Regulamin ZFŚS dla pracowników AMP na 2023 r.
- Regulamin ZFŚS 2023


Uzgodniony został Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. na 2023 r. Pomimo początkowych rozbieżności stronom udało się zawrzeć porozumienie w zakresie świadczeń socjalnych, dzięki któremu już od stycznia 2023 r. pracownicy mogą ubiegać się m.in o dofinansowania.

Podczas spotkań negocjacyjnych strony osiągnęły konsensus w zakresie świadczeń socjalnych, jakie będą w AMP obowiązywać w 2023 r. To dobra wiadomość zważywszy, iż dzieci z woj. śląskiego już w styczniu mają ferie zimowe, więc rodzice mogą ubiegać się o ich dofinansowanie.

Ważną zmianą w zapisach Regulaminu - w odniesieniu do obecnie obowiązującego jest przemodelowanie tabeli nr 1 określającej łączną maksymalną wysokość dopłat i świadczeń z ZFŚS. Zwiększone zostały poszczególne progi dochodowe (we wszystkich tabelach) oraz limit wysokości świadczeń dla pracowników i członków ich rodzin.
>> WIĘCEJ >>


Związki zawodowe chcą gwarancji na czas dekarbonizacji

5 grudnia br. Solidarność wystąpiła do ArcelorMittal Poland S.A. o zawarcie porozumienia społecznego zawierającego gwarancje stabilności zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników w okresie dekarbonizacji procesu produkcji. Pod pismem podpisał się również Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza.

Solidarność mając na uwadze planowaną w AMP zmianę procesu produkcji stali pod kątem jego dekarbonizacji oraz planowanym o dużej wartości dofinansowaniem tej inwestycji z programów rządowych wypracowała projekt porozumienia społecznego zawierającego gwarancje utrzymania miejsc pracy, zapewnienia stabilności zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników ArcelorMittal Poland S.A. w okresie przeprowadzanej transformacji. >> WIĘCEJ >>


STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDIWSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -