Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa GórniczaPRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....Strona społeczna domaga się gwarancji
uruchomienia pieca, zatrudnienia i wynagrodzenia

W wystosowanym do Prezesa ArcelorMittal Poland S.A. w dniu 13 września br. piśmie funkcjonujące w spółce organizacje związkowe wystąpiły o zawarcie w trybie pilnym porozumienia społecznego zawierającego gwarancje ponownego uruchomienia wielkiego pieca nr 3 w dąbrowskim oddziale AMP, który na przełomie września i października br. ma zostać czasowo wyłączony z procesu produkcji oraz o zapewnienie stabilności zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników w czasie postoju pieca.W odpowiedzi na wystąpienie strony społecznej przedstawiciele pracodawcy zaproponowali termin rozmów na czwartek, 15 września br.


Wbrew wcześniejszym deklaracjom pracodawcy
Wielki Piec nr 3 w Dąbrowie Górniczej zostanie wyłączony!

W dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland S.A. wstrzymana zostanie praca wielkiego pieca nr 3. Decyzja zarządu w tej sprawie przekazana została stronie społecznej podczas celowego spotkania w czwartek, 8 września br.

Wstrzymanie pracy wielkiego pieca nr 3 ma nastąpić na przełomie września i października br. Konkretny okres trwania wyłączenia nie został określony, ale wg przekazanej informacji ograniczenie produkcji ma trwać min. 6 tygodni, a czas graniczny ponownego uruchomienia WP3 został wyznaczony na marzec 2023 r., kiedy to ma nastąpić z kolei wyłączenie Wielkiego Pieca nr 2 do planowanego remontu. W przeciwnym razie AMP pozostałaby bez części surowcowej.


Na decyzję zarządu złożyło się kilka czynników: wciąż rosnące i tak już wysokie ceny energii i gazu, wysokie koszty uprawnień do emisji CO2, których firmy produkujące stal poza Unią Europejską nie ponoszą, co ma bezpośredni wpływ na konkurencyjność europejskich zakładów i wciąż rosnący import stali spoza UE, a także brak zamówień.

Wielki Piec nr 3 ma zostać zatrzymany w sposób umożliwiający sprawne i szybkie jego uruchomienie, które jest zakładane, gdy tylko nastąpi polepszenie sytuacji rynkowej i wzrost zamówień. Pracodawca podkreślił, iż stan techniczny pieca jest dobry, więc jego uruchomienie nie jest zagrożone. W trakcie wymuszonego postoju natomiast zrealizowane zostaną przeglądy i wymiany niezbędnych elementów instalacji.

Zarząd AMP złożył deklarację, że z powodu czasowego wstrzymania pracy pieca w spółce nie będzie przeprowadzanych redukcji zatrudnienia. Docelowo - po kryzysie planowany jest powrót do produkcji w wielkości ok 5 mln t., a doświadczona załoga jest jej ważnym elementem.

W okresie postoju mają zostać zastosowane takie rozwiązania jak: redukcja nadgodzin, szkolenia obligatoryjne, które były odkładane w czasie ze względu na wydłużenie ich ważności tzw. ustawą covidową, przyspieszenie szkoleń Take Care, wykorzystanie zaległych urlopów, a w dalszej części - postojowe. Zasady udzielania postojowego zostały uregulowane w Zakładowym Układzie Zbiorowym.

Pracodawca zapowiedział także realizację wszystkich zatwierdzonych projektów, realizację zaplanowanych inwestycji, w tym strategii dekarbonizacji produkcji.

Jak podsumował Lech Majchrzak – Przewodniczący Solidarności w AMP – Zarząd spółki stracił w naszych oczach wiarygodność. Jeszcze kilka dni temu przedstawiciele spółki zapewniali nas, że nie ma planów wyłączenia wielkiego pieca w dąbrowskim oddziale AMP. Co więcej nie dalej niż miesiąc temu zapewniali nas, że piece w Polsce są bezpieczne, niezagrożone ze względu na potrzebę zapewnienia wsadu krakowskiej hucie podczas planowanego remontu WP nr 2. Podobna retoryka stosowana była w 2019, w maju, gdy mówiono o czasowym zatrzymaniu pracy de facto wyremontowanego pieca. Jak to się skończyło – dobrze wiemy, w październiku 2020 r., tuż przed jego uruchomieniem – zapadły decyzje o stałym jego wyłączeniu. Szczerze, mam poważne podstawy sądzić, że nie tylko dalsza praca dąbrowskiego WP3 jest zagrożona, ale cała część surowcowa AMP. W marcu 2023 r. planowane jest zatrzymanie WP2 do remontu, a jeżeli do tego czasu WP3 nie zostanie uruchomiony – pozostaniemy bez surowcówki.

Składane dzisiaj przez zarząd deklaracje w stosunku do załogi to słowa „na dzień dzisiejszy”. Podważone zaufanie spowodowało, że Solidarność zażąda od pracodawcy potwierdzenia tych deklaracji na piśmie – w formie porozumienia społecznego. To zbyt poważne kwestie, by regulować je ustnie i dotyczą one ok. 2.500 pracowników. Żądamy od pracodawcy pisemnych zobowiązań w tym zakresie, chcemy konkretnego zabezpieczenia pracowników na ten trudny czas, gwarancji ponownego uruchomienia pieca i gwarancji dla załogi!40 Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

Pod hasłem „Księże Jerzy - jesteśmy tu, aby wypełniać Twój testament” organizowana jest 40 Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Pielgrzymka odbędzie się w dniach 17-18 września 2022 r. Dąbrowska Solidarność - wzorem lat ubiegłych - organizuje wyjazd w niedzielę, 18 września br.

W tym roku przypada 40 już rocznica zainicjowania Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę przez błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszkę. Początkowo - w 1983 r. pielgrzymka zorganizowana została dla robotników Huty Warszawa, ale już w kolejnym roku w intencji dobrej i godnej pracy oraz godnego traktowania pracowników na Jasną Górę przybyli pielgrzymi z wielu regionów Polski.

Od 40 lat pielgrzymka organizowana jest w trzecią sobotę i niedzielę września.

W sobotnim programie
tegorocznej pielgrzymki znajduje się:

- 17.00 - złożenie kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki;
- 18.30 - wspólna modlitwa zgromadzonych przed Szczytem;
- 19.00 - Msza Święta na Szczycie;
- 21.00 - Apel Jasnogórski;
- 21.30 - Droga Krzyżowa na wałach’
- 22.30 - 23.00 - milczące czuwanie przy Cudownym Obrazie Matki Bożej.

W niedzielę program przedstawia się następująco:

- 09.30 - wykład diakona prof. hab. dra Waldemara Rozynkowskiego „biada społeczeństwu, którego obywatele nie rządzą się męstwem;
- 10.15 - Różaniec;
- 10.15 - powitanie pielgrzymów przez Przeora Jasnej Góry;

- wystąpienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy;
- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy;

- 11.00 - uroczysta Msza Święta.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” dąbrowskiego oddziału AcrelorMittal Poland S.A. organizuje wyjazd na pielgrzymkę w niedzielę, 18 września o godz. 8.00 spod budynku związkowego. Zapisy oraz szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie Związku - budynek DAMM 4 pok. 6, tel. 61-05.

Organizatorem pielgrzymki w 2022 r. jest Duszpasterstwo Ludzi Pracy, Region Toruńsko-Włocławski, Region Częstochowski oraz Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.

Serdecznie zapraszamy!


42 uroczyste urodziny NSZZ „Solidarność”
FOTO galeria


Uroczystą Mszą Świętą odprawioną na gołonoskim wzgórzu w dniu 11 września 2022 r. rozpoczną się obchody 42 rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego. W programie uroczystości przewidziano m.in złożenie kwiatów pod tablicami katyńskimi przy Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy, pamiątkowym krzyżem znajdującym się za bramą główną dawnej Huty Katowice oraz uroczystości przy pomniku Porozumienia Dąbrowskiego.

Szczegółowy program obchodów 42 rocznicy podpisania Porozumienia Dąbrowskiego (wcześniej Porozumienia Katowickiego) gwarantującego powstanie w całej Polsce jednolitego ruchu związkowego NSZZ „Solidarność” przedstawia się następująco:

- 09.30 – Msza Święta w Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościelna 20;
- 10.30 – złożenie kwiatów i modlitwa przed Tablicami Katyńskimi na terenie Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy;
- 11.00 – przejazd na teren ArcelorMittal Poland S.A. (d. Huta Katowice) w Dąbrowie Górniczej, Al. J. Piłsudskiego 92;
- 11.30 – złożenie kwiatów pod pamiątkowym krzyżem znajdującym się za bramą główną ArcelorMittal Poland S.A. (d. Huta Katowice);
- 11.45 – rozpoczęcie uroczystości pod Pomnikiem Porozumienia Dąbrowskiego znajdującego się przed bramą główną ArcelorMittal Poland S.A.;
- 11.50 – przemówienia Gości;
- 12.30 – złożenie kwiatów i wieńców pod Pomnikiem Porozumienia Katowickiego;
- 13.00 – zakończenie uroczystości 42 rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego w Hucie Katowice i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Serdecznie zapraszamy!


Konieczność złożenia nowego oświadczenia by korzystać z posiłków
- NOWY WZÓR OŚWIADCZENIA


W związku z podniesieniem z dniem 1 września br. wartości posiłków regeneracyjnych i profilaktycznych w ArcelorMittal Poland S.A. pracownicy korzystający z uprawnienia do posiłków regeneracyjnych zobowiązani są do złożenia nowego oświadczenia wyrażającego zgodę na potrącenie z wynagrodzenia równowartości ilości skonsumowanych posiłków w danym miesiącu i kwoty 1,48 zł. Na chwilę obecną takie oświadczenie złożyło ok. 82% uprawnionych do posiłków regeneracyjnych pracowników.

Przypominamy, iż w związku ze wzrostem z dniem 1 września br. wartości posiłków do kwoty 17,27 zł (18,65 zł brutto) - zgodnie z zapisami Porozumienia Okołoukładowego z dnia 5 maja 2021 r. - wzrasta dopłata pracowników do posiłków regeneracyjnych.

Pracownik pokrywa 50% wartości wzrostu posiłku, a pozostałe 50% pokrywa pracodawca. Od 1 września br. dopłata pracownika do posiłku regeneracyjnego wynosić będzie 1,48 zł.

W związku z powyższym pracownik chcący korzystać z uprawnienia do posiłku regeneracyjnego zobowiązany jest do złożenia nowego oświadczenia wyrażającego zgodę na potrącanie z wynagrodzenia nowej wysokości dopłaty - 1,48 zł razy ilość skonsumowanych w danym miesiącu posiłków. Istotne jest, że do pracodawcy musi zostać dostarczony oryginał oświadczenia, który przekazać można w zakładach – na poczcie, wysyłając korespondencję, która ma trafić do zespołu HR lub poprzez wrzucenie oświadczenia w zamkniętej kopercie do skrzynki pocztowej, znajdującej się przed wejściem do budynku kadr w danej lokalizacji.

Niezłożenie oświadczenia skutkować będzie blokadą karty posiłkowej od 1 września br., a konsumpcja posiłku możliwa będzie tylko za pełną odpłatnością. W przypadku złożenia oświadczenia w trakcie miesiąca – nie później niż do 26 dnia danego miesiąca – karta zostanie odblokowana z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

Zwracamy uwagę, iż nawet nie korzystając z posiłków regeneracyjnych warto „na w razie czego” takie oświadczenie złożyć. Do momentu pobrania posiłku bowiem nie wywołuje ono żadnych skutków finansowych, a daje możliwość w nieprzewidzianych sytuacjach konsumpcji posiłku za kwotę 1,48 zł.

Rozliczenie posiłków regeneracyjnych odbywać się będzie w dotychczasowy sposób.

Zasady wydawania posiłków profilaktycznych pozostają bez zmian tj. pełny koszt posiłku pokrywa pracodawca.


STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDIWSTĄP DO NAS

WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"MSZE ŚW. W INTENCJI
ŚP. JERZEGO GOIŃSKIEGO
TERMINARZ

PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -