Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
Prezydium MOZ NSZZ S AMP SA - DG

ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza


PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYDZIAŁOWYCH / SPÓŁEK...
....
JUŻ JEST! Nowy numer "Wolnego Związkowca"

ZAPRASZAMY
DO CZYTANIA


Bezpośrednia obsługa socjalna w nowym miejscu
Wszystkie wnioski dotyczące funduszu udostępnione są na stronie internetowej Sanpro Synergy: www.zfss.bppartner.com.pl w zakładce "Pliki do pobrania".

Wnioski i zapytania należy przesyłać mailowo na adres:
socjalny.partner@impel.pl

Adres do wysyłki dokumentów pocztą polską:

Sanpro Synergy Sp. z o.o.,
Al. Piłsudskiego 92,
41-308 Dąbrowa Górnicza

Budynek Polikliniki Dąbrowskiej
Biuro Podróży (ZFŚS AMP).


Od dnia 11 maja br. została wznowiona bezpośrednia obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych prowadzona przez pracowników Sanpro Synergy Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

Obsługa socjalna pracowników znowu prowadzona jest w sposób bezpośredni. Zmianie natomiast po raz kolejny uległo miejsce prowadzonej obsługi, która aktualnie odbywa się w Biurze Podróży - Budynku Polikliniki Dąbrowskiej.

W związku z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi oraz dla zachowania bezpieczeństwa w biurze obsługującym ZFŚS będą obowiązywały następujące zasady:

* obsługa Klientów wyłącznie w maseczkach;
* zachowanie bezpiecznej odległości 2 m;
* korzystanie z jednorazowych długopisów lub posiadanie własnego
* dezynfekowanie rąk po wejściu do biura;
* w biurze może przebywać max 2 Klientów jednocześnie;
* płatności bezgotówkowe.

Wszystkie sprawy związane z obsługą socjalną nadal można załatwiać poprzez wykorzystanie poczty elektronicznej, telefonu lub tradycyjnej poczty. W Biurze Podróży dostępna jest również skrzynka, w której można zostawiać wnioski w zakresie ZFŚS bez kontaktu z pracownikami obsługi.


Zmiany w obsłudze kadrowo-płacowej

Jak poinformował pracodawca - w dniach od 7 do 11 maja nie będzie czynna infolinia kadrowo-płacowa.

Dodatkowo w dniach 8 maja, 15 maja, 22 maja i 29 maja (kolejne piątki) w związku z wprowadzeniem obniżonego wymiaru czasu pracy w spółce BCOE, nie będzie czynna obsługa kadrowo – płacowa i infolinia. W te dni nie będzie również dostępne Biuro kadr, wynagrodzeń i świadczeń ArcelorMittal Poland.

W tym miesiącu paski płacowe zostaną przesłane w formie elektronicznej w poniedziałek 11 maja.


Kolejna zmiana miejsca obsługi ZFŚS
Wnioski i zapytania należy przesyłać mailowo na adres socjalny.partner@impel.pl

Kontakt telefoniczny pod numerami:

32 792 75 69
32 735 50 12
664 983 553
532 756 195

Adres do wysyłki dokumentów pocztą polską:

Sanpro Synergy Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza
Budynek Polikliniki Dąbrowskiej - Biuro Podróży (ZFŚS AMP)


Pracodawca poinformował o kolejnej zmianie stałego miejsca obsługi socjalnej prowadzonej przez Sanpro Synergy sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

Od 4 maja br. do odwołania obsługa socjalna prowadzona jest w Biurze Podróży w Dąbrowie Górniczej – w budynku Polikliniki Dąbrowskiej – w miejscu, gdzie prowadzona jest również obsługa turystyczna.

Pracodawca jednocześnie przypomniał, że od 17 marca do odwołania obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych prowadzona przez pracowników Sanpro Synergy Sp. z o.o. odbywa się będzie bez bezpośredniego kontaktu z osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń. Wszelkie sprawy związane z obsługą Funduszu należy załatwiać z wykorzystaniem poczty elektronicznej, telefonu lub tradycyjnej poczty.

W Biurze Podróży dostępna jest skrzynka, do której pracownicy mogą wrzucać wnioski w zakresie ZFŚS.

Wszystkie wnioski udostępnione są na stronie internetowej Sanpro Synergy:

www.zfss.bppartner.com.pl –> Pliki do pobrania.


Mały Hutnik w AMP i interimach

Specjalny dodatek dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. z okazji Dnia Hutnika wypłacony zostanie w wysokości 398,97 zł.

Specjalny dodatek, nazywany Małym Hutnikiem wynika z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i przysługuje raz w roku każdemu pracownikowi zatrudnionemu i otrzymującemu wynagrodzenie w dniu wypłaty dodatku, bez względu na wymiar czasu pracy i ilość zawartych umów.

Kwota specjalnego dodatku wynosi 6% średniej płacy w AMP liczonej z I kwartału danego roku, jednak nie mniej niż 250 zł. W tym roku - Mały Hutnik wynosi 398,97 zł i wypłacony zostanie wraz z wynagrodzeniem za miesiąc kwiecień br., czyli do 10 maja.

W tej samej wysokości dodatek mają otrzymać pracownicy tzw. inerimów - spółek: Sanpro Synergy oraz Ananke Business Communication.


Obsługa socjalna w nowym miejscu

Od 4 maja 2020 r. obsługa socjalna zostanie przeniesiona do budynku rehabilitacji - obok apteki. Do końca kwietnia obsługa socjalna prowadzona będzie w dotychczasowym miejscu.

Jak poinformowała spółka Sanpro Synergy - prowadząca obsługę socjalną pracowników ArcelorMittal Poland S.A. - od 4 maja br. obsługa socjalna pracowników zostanie przeniesiona do biura spółki znajdującego się w budynku rehabilitacji obok apteki.

Za przyczynę zmian pracodawca podał dotkliwy wpływ wywierany przez epidemię COVID-19 na świadczone przez Sanpro Synergy usługi, w tym drastyczny spadek sprzedaży usług turystycznych, co z kolei powoduje konieczność zminimalizowania przez firmę kosztów prowadzonej działalności.

Do końca kwietnia obsługa socjalna pracowników prowadzona będzie w dotychczasowym miejscu - w budynku DAMM - 3. Miejsce obsługi turystycznej pozostaje bez zmian - Budynek Polikliniki Dąbrowskiej.


Pożyczka na remont/modernizację mieszkania/domu
Powyższe decyzje GKŚS podyktowane są obecną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa oraz faktem przebywania znaczącej grupy pracowników AMP na urlopach postojowych.


Wydłużenie terminu składania wniosków o pożyczki na remont/modernizację mieszkania/domu oraz odwołanie posiedzeń Terenowych Komisji Świadczeń Socjalnych w kwietniu 2020 r. to decyzje, jakie podjęła Główna Komisja Świadczeń Socjalnych na posiedzeniu, które odbyło się z początkiem kwietnia.

Główna Komisja Świadczeń socjalnych podjęła decyzję, że termin składania wniosków o pożyczki na cele mieszkaniowe w zakresie remontu lub modernizacji mieszkania/domu zostaje wydłużony do 30 czerwca 2020 r.

Ponadto wyznaczony na 30 czerwca br. termin może ulec zmianie w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej w kraju.

Główna Komisja zdecydowała również o odwołaniu wszystkich zaplanowanych na kwiecień br. posiedzeń komisji świadczeń socjalnych. W związku z powyższym w sprawach pilnych, w szczególności dotyczących konieczności ustalenia dochodu na członka rodziny danego pracownika Komisja upoważniła przewodniczącą lub zastępcę przewodniczącej każdej z Terenowych Komisji Świadczeń Socjalnych do rozpatrywania wniosków osób uprawnionych i ustalania średniego dochodu na osobę w rodzinie na potrzeby ZFŚS w 2020 r.


Dodatkowe świadczenie z ZFŚS w ABC
600 zł - przy dochodzie w rodzinie do 2.100,00 zł na osobę
500 zł - przy dochodzie w rodzinie 2.100,01 zł – 5.000,00 zł

* Wniosek świadczenie dodatkowe ABC - rok 2020


Pracownicy Ananke Business Communication Sp. z o.o. otrzymają dodatkowe świadczenie wielkanocne ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Stosowne porozumienie podpisane zostało w środę, 8 kwietnia br.

Zgodnie z podpisanym przez strony (pracodawcę oraz organizacje związkowe) porozumieniem pracowniom ABC wykonującym usługi w imieniu Spółki na rzecz: ArcelorMittal Poland S.A., PUK KOLPREM Sp. z o.o., ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o oraz Arcelor Mittal FCE wypłacone zostanie dodatkowe świadczenie, którego wysokość uzależniona jest od dochodów przypadających na członka w rodzinie.

Pracownicy ABC pozostający w zatrudnieniu na dzień 1 kwietnia 2020 r. otrzymają w dniu 10 kwietnia 2020 r. świadczenie ...
>> WIĘCEJ >>


Dodatkowe świadczenie z ZFŚS w Sanpro Synergy Sp. z o.o.
600 zł - przy dochodzie w rodzinie do 2.000 zł na osobę;
500 zł - przy dochodzie w rodzinie przekraczającym 2.000 zł

* Wniosek świadczenie dodatkowe Sanpro Synergy - rok 2020


Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Sanpro Synergy Sp. z o.o. podjęła decyzji o wypłacie dodatkowego świadczenia wielkanocnego ze środków ZFŚS. Posiedzenie komisji odbyło się 6 kwietnia br.

Komisja ZFŚS podjęła decyzję o wypłacie pracownikom Sanpro Synergy dodatkowego świadczenia, którego wysokość uzależniona jest od dochodów przypadających na członka w rodzinie danego pracownika.

Ze względu na sytuację epiemiologiczną komisja zdecydowała, że świadczenie zostanie wypłacone wszystkim pracownikom będącym w zatrudnieniu w spółce na dzień 10 kwietnia 2020 r., którzy otrzymali podobne świadczenie na Boże Narodzenie w 2019 roku. Wnioski te bowiem złożone przez pracowników w 2019 r. ...
>> WIĘCEJ >>


Dodatkowe świadczenie z ZFŚS i wstrzymanie rozmów płacowych
600 - przy dochodzie na członka rodziny do 2.100 zł;
500 - przy dochodzie w przedziale od 2100,01 do 5000 zł.

* wniosek o dodatkowe świadczenie z ZFŚS z oświadczeniem w 2020 04


Zawieszone do maja zostały negocjacje w zakresie wzrostu wynagrodzeń pracowników ArcelorMittal Poland S.A. oraz rozmowy dotyczące uregulowania dodatkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny. Strony Dialogu Społecznego zarekomendowały natomiast Głównej Komisji Świadczeń Socjalnych niezwłoczne uruchomienie wypłaty dodatkowego świadczenia socjalnego do 10 kwietnia br.

Porozumienie w zakresie zawieszenia rozmów płacowych i dodatkowego odpisu na ZFŚS zawarte zostało z pracodawcą 2 kwietnia br. Zawarto w nim również rekomendację skierowaną do GKŚS niezwłocznego uruchomienia wypłaty dodatkowego świadczenia socjalnego, w którym przy ustalaniu kryteriów wypłaty... >> WIĘCEJ >>STARSZE WIADOMOŚCIKlauzula informacyjna RODO


D - NIEMIECKI GB -
 ANGIELSKI F - FRANCUSKI I - WŁOSKI RUS - ROSYJSKI CS - CZESKI UA - UKRAIŃSKI IND - HINDI

WSTĄP DO NAS


WSTˇP DO NAS - NSZZ
             "Solidarność"PRZEGLĄD PRASY.

"Wolny Związkowiec"

Tygodnik "¦LASKO-DˇBROWSKI"

Tygodnik "SOLIDARNO¦Ć"TVSolidarnosc - You Tube

AKTUALNE AKTY PRAWNE
            - strona Rządowego Centrum Legislacji z
            altualnymi aktami prawnymi zamieszczanymi już w
            dniu ukazania się.Bł. Jerzy POPIEŁUSZKO - patron Solidarności

Sierpień1980.plDąbrowa Górnicza - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Strona Mieszkańca Miasta Dąbrowa Górnicza Muzeum Miejskie "SZTYGARKA" w Dąbrowie Górniczej ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ ZOBACZ WIĘCEJ
Klucze - Oficjalna Strona Urzędu GminnegoŁazy - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Siewierz - Oficjalna Strona Urzędu Miasta i Gminy Psary - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego Sosnowiec - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Będzin - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Sławków - Oficjalna Strona Urzędu Miejskiego Bolesław - Oficjalna Strona Urzędu Gminnego


Na tych stronach mogą być użyte skrypty zapisujące niektóre dane w postaci plików cookies (reklamy, sondy, statystyki itp). Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na umieszczanie tych plików w Twoim komputerze. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies się zapisywały, wystarczy zablokować je w Twojej przeglądarce internetowej.

(C) 2007-2019 - Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza
- wszystkie prawa zastrzeżone -
redakcja e-mail - webmaster e-mail -